Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında renkli-power doppler ultrasonografi

Barış Yanbuloğlu, Hüseyin Özkurt, T. Hakan Doğan, Ozan Karatağ, Metin Yıldız, Muzaffer Başak

Amaç: Malign ve benign servikal lenf nodlarının ayırıcı tanısında renkli-power Doppler ultrasonografinin tam değerini araştırmak.

Metod: Servikal lenfadenopatileri olan 42 hastada lenf nodları, renkli-power Doppler ultrasonografi ile vaskiüer yapılarının morfolojik özelliklerine göre değerlendirildi. Bulgular histopatolojik tanılarla karşılaştırıldı.

Bulgular: Histopatolojik değerlendirme yapılan hastaların 20‘sinde metastaz, 8’inda lenf oma, 3’ünde tüberküloz ve kalan II hastada benign re aktif lenfadenit saptandı. Toplam olarak 2S lenf nodıı malign, 14 lenf ııodu benign olarak tanındı. Renkli-power Doppler ultrasonografi ile vaskiiler morfoloji değerlendirmesine göre 27 lenf nodıı ırıalign, 15 lenf nodıı ise beııign tanı aklı. Çalışmamızda renkli-power Doppler ultrasonografinin sensitivitesi %S9, spesifisitesi %85 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Renkli-power Doppler ultrasonografi, malign-benign servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında yüksek tanı değerine sahip yararlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Lenf nodu, servikal, renkli-power Doppler ultrasonografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni