Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Oral antidiyabetik kombinasyonlarına ya da insülin tedavisine eklenen roziglitazon tedavisi tip 2 diyabetiklerde metabolik kontrolü sağlar

Sema Uçak, Okcan Basat, Selçuk Şeber, Akın Kürklü, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Yüksel Altuntaş

Amaç: Bu çalışma, diğer oral antidiyabetiklerle kombine olarak ya da insülin tedavisine ek olarak kullanılan roziglitazon tedavisinin glisemik kontrol ve insülin doz ihtiyacı üzerine olan etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tek merkezli, randomize, açık, prospektif bir çalışma olarak planlanmıştır. Toplam 90 tip 2 diyabet‘ık hasta çalışmaya dahil edildi. 37-32 yaş arasında, libAlc seviyeleri > %7, C-peptid seviyeleri > 0.6 ng/ml, vü¬cut kitle indeksi (VKİ)=20-40 kg!m2 olan hastalar çalışma grubunu oluşturdu. Dışkıma kriterleri; angina pektoris, kalp yetersizliği, renal yetersizlik, herhangi bir düzeyde hepatik hastalık idi. Hastalar daha önceden oral antidiyabetik (OAD) kombinasyonu (Grup I, n-40) ya da ikili insülin (Grup 2, n=50) tedavisi almakta olup en az 3 aydır kötü glisemik kont¬role sahiptiler (HbAlc > %7). Tüm hastalar benzer yaş ve VKİ değerlerine sahiptiler Hastaların önceki tedavilerine roziglitazon (Avandia®, Glaxo Smith Kline, UK) 4mglgün tedavisi eklendi. Tiinı hastalar 24 hafta boyunca takip edildi.

Bulgular: Birinci grupta eklenen roziglitazon tedavisi 24.hafta sonunda HbAlc düzeylerini başlangıca göre %1.63 oranında düşürdü (p=0.000). İkinci grupta eklenen roziglitazon tedavisi 24.hafta sonunda HbAlc düzeylerini başlangıca göre %0.83 oranında düşürdü (p=0.000). Serum HDL kolesterol seviyeleri çalışma sonunda anlamlı olarak arttı (p=0.000).

Sonuçlar: Çalışmamız roziglitazon tedavisinin oral antidiyabetik ya da insülin tedavisi altında olan kötü kontrole sahip tip 2 diyabetiklerde etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Roziglitazon, tip 2 diahetes mellitus

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni