Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Miyokard infarktüsü sonrası hastalara eklenen karvedilol ve metoprolol tedavilerinin insülin direnci ve serum lipidleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Okcan Basat, Sema Uçak, Erkan Öztekin, Selçuk Şeber, Akm Kürklü, Dilek Argon, Yüksel Altuntaş

Amaç: Beta blokerlerin kardiyoprotektif etkisi ve irıfarkt alanında azalmaya yol açtığı bilinmektedir. Karvedilolün de bu etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Amacımız Myokard infarktusü sonrası hastalarda bir alfa-I + non-selektif beta bloker olan karvedilol ile selektif beta blokaj etkisine sahip olan metoprololün insülin direnci ve serum li- pid düzeyleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tek merkezli, rcındomize, açık, prospektif bir çalışma olarak planlanmıştır. Koroner Yoğun Bakım Ünitesi‘ ne ağrısının ilk 24 saatinde başvurmuş, ST elevasyonlu MI tanısı almış, vücut kitle indeksi (VKI) =25-30 kg/m2 olan, 30-70 yaş arası toplam 40 hasta çalışmaya alın¬dı. Hastalara standart ASA, romipril nitrat ve atorvastatiıı te¬davisi ile beraber metoprolol 50mg/gün (Grup I, n=20) veya karvedilol I2.5mg/giin (Grup 2, n=20) şeklinde beta bloker tedavisi düzenlendi. Tüm hastalar 12 hafta boyunca izlendi. Hastalarda başlangıç, 4. ve 12.hafta sonunda açlık kan şekeri, serum lipid profili, VKI, C-peptid, insülin ve HOMA-IR değerleri bakıldı.

Bulgular: Metoprolol grubunda HOMA-IR, insülin ve C-pep¬tid düzeyinde 12.hafta sonunda başlangıca (p=0.002, p=().0()8 ve p=0.000, sırasıyla) ve 4.Iıafta sonuna göre (p=0.00I, p=0.64 ve p=0.014, sırasıyla) anlamlı bir artış saptandı. HOMA-IR, C-peptid ve insülin düzeyleri karvedilol grubunda 12.hafta sonunda anlamlı düzeyde azalmıştı (p=0.002, p=0.000, p=0.008, sırasıyla).

Sonuçlar: Çalışmamız myokard infarktüsü sonrasındaki hastalarda başlanan karvedilol tedavisinin insülin direncinde düzelme sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Karvedilol, metoprolol, insülin direnci, miyokard. infarktüsü

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni