Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - NIDDM’lu erkek hastalarda dolaşımdaki kemik metabolizma belirteçleri ve kemik mineral dansitesi arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi

Aysun Toker, Şebnem Ciğerli, Nezaket Eren, Fatma Turgay, Banu Kuran

Amaç: Bu çalışmamızda diabetin kemik metabolizması üzerindeki etki yada etkilerini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Alkali fosfataz (ALP), Osteokalsin (OC) gibi kemik yapım belirteçeleri ile Ca, P, Mg, PTH, D vitamini gibi kemik metabolizmasını yakından ilgilendiren biyokimyasal parametreleri seçtik. Çalışma grubunda her hastada; insülin ve C peptid seviyelerini belirledik. Ayrıca her hastaya Kemik Mineral Dansite¬si (BMD) yapıldı ve kemik ölçümleri değerleri Bone Minerale Content (BMC) (gricm2), T skor, Z skor olarak ifade edildi. Çalışma grubumuz 42-83 yaş arası erkeklerden oluşmaktadır. Çalışmamıza kadın diabetik hastalar, cinsiyet farklılığının ortaya çıkarabileceği değişiklikleri bertaraf etmek için alınmadı. Kontrol grubu¬muz ise aynı yaş grubundaki sağlıklı gönüllülerden oluşturuldu. NIDDM erkek hastalarını 24 saatlik idrar protein seviyelerine göre 2 gruba ayırdık. 36 normoalbuminürik diabetik erkek, 24 mikroalbuminürik diabetik erkek ve 20 kontrol grubu oluşturuldu.

Bulgular: Normoalbuminürik ve mikroalbuminürik diabetik hasta grubu arasında OC, BMC, T skor, Z skor seviyeleri açısından fark saptanmadı (Tablo 2). Diabetik hasta gruplarında OC seviyelerini kontrol grubuna oranla daha yüksek olarak bulduk (Tablo 2). Bu tespitimiz literatür bilgileri ile çelişmektedir. BMC, T skor seviyelerinde; gruplar arasında istatikseI olarak fark saptamadık. Sadece, Z skor değerinde mikroalbuminürik ve kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlılık tespit ettik (p<0.05). Bu farklılığı, Z skor değerlendirmesi sırasında ülkemiz normallerinin kullanılma- masından dolayı dikkate almamayı uygun gördük. Grupların tümü biramda değerlendirildiğinde; OC seviyelerinin glukoz, Hb Alc, Ca, Mg, P, D vitamini, PTH, insülin ve BMD parametrelerinden etkilenmediğini saptadık.

Sonuç: Çalışmamızda diabetik ve kontrol grubu arasında kemik dansitometıe parametreleri açısından fark saptamadık. Yani osteoprozun veya osteopeninin Tip 2 DM‘un bir komplikasyonu olmadığını söyleyebiliriz. OC seviyelerini literatür bilgilerine zıt olarak diabetik grupta artmış olarak tespit ettik. Diabetik hastalarda kemik metabolizmasını ortaya koyabilecek daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Özellikle çalışmaların IGF-l ve interlökinler gibi büyiimc faktörleri ile yapılması patagenetik mekanizmaları daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Osteokalsin, Kemik Mineral Dansitesi, Kemik Mineral İçeriği, Insüline Bağımlı Olmayan Diabet

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni