Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Akut myokard infarktüs‘lü hastalarda plazminojen aktivatör inhibitörü-1 ve fibrinojen düzeleri

Akın Kürklü, Fatih Borlu, Levent N. Aydın, Sema Uçak, Ahmet M. Şengül, Çiğdem Y. Ersoy, Nezaket Eren, Yüksel Altuntaş

Amaç: Akut miyokard enfarktüslü (AMI) geçiren hastalarda iki hemostatik faktörün, Fibrinojen ve Plazminojen Aktivatör İnhibitörül’in (PAI-I) düzeylerini belirlemek.

Materyal ve Metod: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Unitesi’ne semptomlarının başlangıcından itibaren ilk 24 saat içinde başvuran 30 AMΑlii hasta (19 erkek, II kadın; yaş: 62.7111.4) çalışmaya alındı. Elde edilen değerler cinsiyet, yaş, MI lokalizasyonu, ek hastalık varlığı, sigara ve alkol kullanımına göre değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi Mann-Whitney U, Ki-kare, Krus- katl-Wallis, Spearman korelasyon testleri kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama PAI-I değeri 2.656712.1725 U/ml, ortalama fibrinojen değeri ise 489.()J()±I63.052 mg/dl idi. PAI-I ile fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon vardı (p-0.003). En yük¬sek fibrinojen düzeyi non-Q Ml‘nde, en diişük diizey ise inferi¬or MI‘nde saptandı. Fibrinojen düzeyleri ile MI lokalizasyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p-0.006). Fibrinojen ortalama değeri kadınlarda erkeklere göre daha yüksek bulundu ve bu fark istatistiksel olarak an-lamlı idi (p-0.0043). Fibrinojen düzeyleri ile MI tipi, cinsiyet ve PAI-I düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı korelas¬yon vardı (sırasıyla p=0.031, p=0.041, p=0.003).

Sonuç: AM Flit hastalarda PAI-I ve fibrinojen düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon vardı. Fibrinojen düzeyi ile MI tipi, cinsiyet ve PAI-I arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon vardı.

Anahtar Kelimeler: AMI, PAI-I, fibrinojen.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni