Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Akut miyokard infarktüsü geçiren erkeklerin eşlerinde koroner risk faktörleri

Çiğdem Yazıcı Ersoy, İsmail Bozkurt, Ülkü Kerimoğlu, F. Kerim Küçükler, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Fatih Borlu

Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH), tanı ve tedavide hüyiik ilerlemeler kaydedilmesine rağmen hala ciddi bir sağlık problemidir. Yapılan çalışmalarda, aile öyküsü KAH için ba¬ğımsız bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır ve diğer risk faktörleri kan bağı bulunan akrabalarda araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akut ıniyokard infarktüsü (AMI) geçiren erkeklerin kan bağı bulunan akrabaları yanında eşlerinin de değerlendirilmesi gerekliliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz koroner yoğun bakını ünitesine AMI tanısı ile yatırılan 50 erkek hastanın eşleriyle, yaş ve medeni durumları eşleştirilmiş 50 sağlıklı kadın KAH risk faktörleri açısından karşılaştırılmışım Bu amaçla her iki grubun yaş, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, kaıı basıncı ve lipid profilleri araştırılmıştır.

Bulgular: AMI geçiren hastaların eşlerinde sistolik kan basıncı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken, diastolik kan basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Vücut kitle indeksleri açısından her iki çalışma grubu arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir Buııa karşılık total kolesterol düzeyleri AMI geçiren hastaların eşlerinde, kontrol grubuna nazaran anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sigara içimi açısından incelendiğinde ise, hastaların eşlerinde sigara içme oram, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Özellikle erken yaşta KAII hastalığı ortaya çıkan hastaların, kan bağı bulunan akrabalarında risk faktörleri araştırılırken, paylaştıkları ortak çevre ve yaşam tarzı nedeni ile eşlerinin de hu taramaya dahil edilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı. Risk faktörleri, Eşler.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni