Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Tibia diyafiz kırıklarının kilitli intramedüller çivileme ile tedavisinde orta dönem sonuçlarımız

Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Mirza Zafer Dağtaş, Nikola Azar, Erhan Mumcuoğlu, Yavuz Selim Kabukçuoğlu

Amaç: Tibia diafiz kırığı nedeniyle kilitli intramedüller çivi uygulanan hastaların klinik ve radyografik orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.

Çalışma planı: Tibia diafiz kırığı nedeniyle kilitli intramedüller çivi ile internal tespit uygulanan 67 hasta (45 erkek, 22 kadın; ort. yaş 36,9; dağılım 16-69) çalışmaya dahil edildi. Kırıklar 42 hastada sağ, 25 hastada ise sol tarafta idi. Hasta grubumuzda, kırığın oluş anından ameliyata kadar geçen süre ortalama 12 gün (dağılım 1–35 gün), ortalama takip süresi ise 46,5 ay (dağılım 6–123 ay) idi. Takip sonuçları Johner ve Wruhs kriterlerine göre değerlendirildi.

Sonuçlar: Çalışma grubumuzda ortalama kaynama süresi 21,1 hafta olarak bulundu (medyan 18 hafta, dağılım 6–36 hafta). Johner ve Wruhs kriterlerine göre 67 olgunun 36’sında (%53,7) mükemmel, 17’sinde (%25,3) iyi, 7’sinde (%10,5) orta ve 7’sinde (%10,5) kötü sonuç elde edildi. 67 olgunun 14’ünde (%20,9) açısal dizilim kusuru, 12’sinde (%17,9) komşu eklem hareket kısıtlılığı görüldü.

Çıkarımlar: Bu çalışma grubunda klinik başarı oranını düşüren en önemli iki faktörün açılı kaynama ve komşu eklem hareket kısıtlılığı olduğu görüldü. Bu iki problemin de, primer cerrahi esnasında kırık redüksiyonuna dikkat edilmesi, sistemin statik kilitlenmesini gerektiren olguların iyi belirlenmesi, dinamizasyon ve yük verme zamanına daha dikkatli karar verilmesi, aynı zamanda bu hastaların düzgün bir rehabilitasyon programına alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tibia, kırık, kilitli intramedüller çivi, kaynama

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni