Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Serebral palsinin spastik tetraparezik formunda etiolojik ve klinik değerlendirme

Zuhal Bilgen, Meral Özmen, Feyzullah Çetinkaya, Mehmet Emin Özen

Amaç: Spastik tetraplejide etiolojik faktörleri, eşlik eden sorunları, epilepsi sıklığını epilepsi tedavisine etkili faktörleri incelemek

Metod: Spastik tetrapleji tanısı almış ve yaşları 41-190 ay (ortalama 68) arasında değişen 270 hastada (%60’ı erkek) etiolojik faktörler, epilepsi sıklığı, epilepsi türü, kranial man¬yetik rezonans görüntüleme ve EEG bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların izlem süresi ¡5 ay - 35 ay (ort. 24 ay) arasında değişmekteydi. Serebral palsili hastaların % 54.5 spastik tetrapleji tanısı aldı. Etiolojik faktörler değerlendiğinde 33 hastada prenatal, 39 hastada postnatal, 147 hastada perinatal risk faktörleri saptandı. Spastik tetrapleji olguları¬nın kranial görüntülemelerinde kortikal lezyoıılar en sık rastlanan bulgu idi (%45.5). Olgularımızın % 3S‘unda epilepsi saptandı. Bıı olguların % 65’inde nöbetler bir yaşından önce başlamıştı ve en sık jeneralize türde konvülsiyonlar saptan¬mıştı. Yenidoğan konviilsiyonu ve kranial kortikal lezyonu olan grupta epilepsi insidensi yüksek bulundu. Antikonvülsif tedaviye yanıl ve epilepsinin ortaya çıkış yaşı ve hastanın cinsiyeti arasında belirgin bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışma grubunda yer alan spastik tetraplejik hastalarda yenidoğan döneminde konvülsiyon ve kranial kortikal lezyonu olması epilepsi gelişme sıklığını artırdığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: spastik tetrapleji, epilepsi, antiepileptik tedavi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni