Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - 1965 akciğer tüberkülozla olgunun retrospektif incelenmesi

Funda Seçik Cemal Bes, Levent Dalar, S. Kerem Okutur, Z. Senem Elibol, F. Kerim Küçükler, Recep Dodurgalı, Firdevs Atabey, Hanife Can, Arman Poluman

Amaç: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğiis Cerrahisi Eği¬tim ve Araştırma Hastanesi 3. Klinik’ de 1994-1998 yılları arasında yatarak tedavi görmüş tüberküloz hastalarının bazı epidemiyolojik ve klinik özellikleri incelendi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1994-1998 yıllan arasında Ye¬di kul e Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırına Hastanesi 3. KUııik’ de tüberküloz tanısı ile yata¬rak tedavi gören 1965 hasta alındı. Tiinı hastalar retrospektif olarak incelenerek, klinik ve laboratııvar bulgulan değerlen¬dirildi.

Bulgular: 1965 olgunun 268’i (%13.63) kadın, 1697‘ si (%86.37) erkekli.Yaş ortalaması 30.4 ± 6.28 bulundu. Olgu¬ların %90.63‘ ünü aktif akciğer tüberkülozu oluşturmaktaydı. Hastalarımızın ortalama yatış süresi 2/.6 ± 4 gün idi. 1630 (%82.95) olgu PPD pozitif iken, 1004 olgunun (%51.09) BCG pozitif ohluğıt saptandı Hastaların yaklaşık yarısında (%45.03) balgamda direkt ve teksif yöntemle aside rezistans basil (ARB) pozitifti ve tanı bakteriyolojik olarak konabildi. %9.36 olguya sitopatolojik olarak, geri kalan %45.6I olguya ise klinik ve radyolojik bulguların tüberküloz ile uyumlu oluşuna göre taın kondu. Hastaların %5.49’ unda ilave bir hastalık bulunmaktaydı. Bu ek hastalıklar içinde ön planda Di- abetes MeUitııs bulunuyordu.

Sonuç: Elde edilen bulgular literatürle uyumlu bulunmuştur. Tüberkülozla savaşın etkin ve yenilikçi bir biçimde ele alınmasını sağlayacak daha geniş ve çok merkezli epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, Retrospektif inceleme, Tanı yöntemleri.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni