Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Diabetes mellituslu olgularda koagülasyon ve fibrinolitik aktivite göstergesi olarak Antithrombin III ve D-Dimer düzeyleri

Işık Türkalp, Naciye Erzengin, Hilal Sekban

Amaç: Bu çalışma diabetes mellituslu olgularda koagülasyon ve fibrinolitik aktiviteyi araştırmak, ayrıca diabetik olgularda glikometabolik kontrol durumu ile koagülasyon aktivitesi ve fibrinoliz arasındaki ilişkiyi saptamak için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sağlıklı 20 kontrol olgusunda ve 35 kompli¬kasyonla diabetik olguda Antitrombiıı III (ATI! III), D-dimer, Fibrin yıkım ürünü (FDP) düzeylerini tayin ettik ve Hemoglo¬bin Al e (HhAlc) ile ATI! III ve D-dimer arasındaki korelasyo¬nu araştırdık.

Bulgular: Çalışmamızda DM’lu olguların ATM III ve D-Dimer düzeylerini sağlıklı kontrol olgularından anlamlı derecede yük¬sek bulduk (p<0.0060, p<().()()l). FDP düzeyi ise DM‘lıı olgu¬larda, sağlıklı kontrol olgularından önemlilik sınırında daha yüksekti (p<0.050). iyi ve kötü kontrollü diabetik olgularda HhAlc ve AKŞ açısından anlamlı bir fark olduğunu saptadık (p<0.001, p<().00l). Tüm diahetiklerin HbAIc’si ile ATM III‘ii arasında orta derecede bir korelasyon (r=0.49, p<0.03), kötü kontrollü gnılnın HbAlc’si ile ATH IIFii arasında da orta dere¬cede bir korelasyon saptadık (r=0.47, p=0<048). Buna paralel olarak kötü kontrollü grubun ATH III düzeyini (% 112.83+23), iyi kontrollü grubun ATH-III düzeyinden (%100.71 ±19) daha yüksek saptadık. HhAlc ile D-dimer arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptayamadık (p>0.5). iyi kontrollü grubun D-dimer düzeyi 0.47±0.27 kötü kontrollü grubun D-di¬mer düzeyi 0.56±0.40 pg/ml olarak bulduk. Komplikasyonla diabetik çalışma grubumuzda yaş ile D-dimer arasında hafif derecede bir korelasyon vardı (r-0.4167, p<0.013). Yaş ile ATH III arasında ise korelasyon tespit edilmedi.

Sonuçlar: Bu bulgularımıza dayanarak DM’ lu olgularda koagülasyon aktivitesi ve fibrinolizisin arttığı kanısına vardık. Kötü metabolik kontrollü DM’lu olgularda koagülasyon aktivitesi dalıa fazla artmaktadır. Glikometabolik kontrolle fibrinolitik aktivite arasındaki ilişki ise HhAlc ile gösterilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Antitrombin III, d-dimer, diabetes mellitus

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni