Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Prematüre bebeklerde retinopati insidansı ve retinopati saptanan gözlerde evre - zon ilişkisi*

Aytekin Apil, Hasan Vatansever, Ersin Oba, B.Buğra Akdemir

Amaç: Prematüre bebeklerde doğum ağırlığı ve gestasyonel haftaya göre Prematüre Retinopatisi (PR) insidansı saptan¬ması ve Prematüre Retinopatisi bulunan gözlerin zon ve evre ilişkisinin tespiti amaçlanmıştır.

Metod: Gestasyonel haftaları 26-36, doğum ağırlıkları 540- 2650gr arasında değişen 525 bebeğin 1050 gözü çalışmaya alındı.Pupil dilatasyonu %0.5 siklopentolat ve %2.5’ lik feni- lefrin ile yapılıp indirekt oftalmoskopi ve skleral depresyon ilefundus muayeneleri yapıldı. Bebekler gestasyonel haftala¬rına, doğum ağırlıklarına göre iki gruba ayrılıp her bir grup¬ta PR insidansı bulundu.Ayrıca retinopati saptanan gözlerde evre ile zon ilişkisi incelendi.

Bulgular: 525 Prematüre bebekten 219’unda (%41.7) PR saptandı. Prematüre bebeklerin 41’ i (%7.8) ileri tedavi ama¬cıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakülteleri’nin Oftal¬moloji Departmanları na sevk edildi.1680 gram ve 34 gestas¬yonel hafta üstündeki bebeklerin gözlerinde eşik hastalığı saptanmadı. 750gr ve altındaki tüm bebeklerde PR mevcut iken 2000gr üzerinde 28 bebeğin 2 tanesinde PR saptandı.Re¬tinopati saptanan 428 gözde en sık regresyonun 188 göz ile (%43.92) e,vre II’den olduğu ve 291 göz ile (%67.99) ile zonl- II’ te meydana geldiği görüldü.

Sonuç: Bir çok çalışmada gestasyonel hafta ve ağırlığa göre farklı PR insidansları sonuçları bildirilmiştir.Her ne kadar eşik hastalığı en fazla düşük doğum ağırlığı ve gestasyonel haftaya sahip bebeklerde görülse de, nadiren 2500 gram üzeri bebeklerde de bulunmuştur.Çalışmamız PR muayenesinde gestasyonel hafta ve doğum ağırlığının üst sınırlarının çizilmesinin güvenli olarak belirlenemeyeceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre Retinopatisi (PR)

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni