Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Preemptif neostigmin uygulamasının abdominal histerektom sonrası hasta kontrollü epidural analjezide etkinliği

Fidan Aygün, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Ayda Başgül

Amaç: Çalışmamızda, neostigminin preemptif olarak epidu¬ral kullanımının postoperatif analjezik etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastane Etik Kurulu onayıyla abdominal histerektomi geçirecek ASA l-ll grubunda, 40-65 yaş arasında 45 olgu çalışmaya alındı. Indiiksiyondan 20 dk önce epidural yolla Grup l‘e 10 mi serum fizyolojik, Grup II‘ye 0.5 mg ne¬ostigmin, Grup IH’e 0.5 mg neostigmin+25 mg bupivakain verildi. Olgulara standart genel anestezi uygulandı. Peropc- ratııar monitorizasyonda ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım lıızı (KAH), perifenl oksijen saturasyonu kaydedildi. Postoperatif ağrı tedavisi lıasta kontrollü epidural analjeziyle sağlandı. Postoperatif I., 2., 6., 12., 24. saatlerde OAB, KAH, Visiiel Analog Skala (VAS) ile ağrı takipleri yapıldı, 24 saatlik total analjezik tüketimi, yan etkiler kaydedildi. İstatistiksel değerlendirmelerde student t, ANOVA testleri kullanıldı. P<0.05 anlamlı olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olguların per ve postoperatif OAB, KAH değerleri arasında anlamlı farlc saptanmadı. VAS, 24 saatlik total anal¬jezik tüketimi, yarı etki sıklığı Grup III’ de diğer iki gruba gö¬re anlamlı olarak düşiik bulundu.

Sonuç: Preemptif amaçla epidural yolla uygulanan neostig¬minin bir lokal anestezik olan bupivakain ile kombine kulla¬nıldığında postoperatif ağrıyı ve analjezik tüketimini anlamlı ölçüde azalttığını saptadık. Abdominal histerektomilerde pos¬toperatif analjezik etkinlik için neostigmin+lokal anestezik kombinasyonunun iyi bir tercih olabileceği kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Hasta kontrollü analjezi, preemptif, neostigmin

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni