Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Major abdominal kanser cerrahi sonrası ağrının hasta kontrollü analjezi yöntemiyle kontrolü(*)

Ayda Başgül, Levent Yılmaz, Ayşe Hancı, Sibel Oba , H. Fatih Korkmaz

Amaç: Operasyon sonrası ağrı tedavisinde tramadol infüzyo- ıııı ilave edilen ve edilmeyen olgularda aralıklı intravenöz tramadol doz gereksinimini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Major abdominal kanser cerrahisi alacak 45-82 yaş arası, ASA 3-4 risk grubunda 36 hasta çalışmaya alındı. Genel anestezi uygulandı ve p o stop eratif vakalar iki gruba ayrıldı. Grup I de yalnızca PC A, grup 2 de PC A + 5 mg/h tramadol infiizyonu verildi. Tüm hastalar da PC A takip dozu 20 mg, kilitli kalma süresi 15 dakika idi ve yükleme dozu uygulanmadı. Her iki grupdaki hastalarında ekstübe edildiklerinde visual rating scale ve cerrahiden 24 saat sonra beş puanlı skala değerleri chi square ve unpaired t’-testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup I‘de tramadol tüketimi 401.25 mg, grup 2’de 413.33 mg idi. Gruplar arasında istatistiksel anlamlılık yoktu. Po stop er atif ilk 24 saat içinde 36 hastanın 35’ inde zaman za¬man orta şiddetle ağrı, yalnız 1 hastada zaman zaman şiddet¬te ağrı yakınması vardı.

Sonuç: Major abdominal cerrahi sonrası hem aralıklı PCA hemde tramadol infüzyon ilaveli PCA uygulaması minimal yan etkilerle etkin analjezi sağladı. .

Anahtar Kelimeler: PCA, tramadol, operasyon sonrası ağrı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni