Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - İntrakranyal girişimlerde total intravenöz anestezide, fentanil ve remifentanilin hemodinami ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Sabriye İmamoğlu, İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık, Levent Yılmaz, Metin Bektaş

Amaç: İntracranial girişimlerde, çok kısa etkili bir opioicl olan, remifentanil infüzyonunun, orta etkili bir opioid olan fentanil infüzyonuna kıyasla anestezi süresince yeterli hemodinami ve daha kısa bir post operatif derlenme sağlayıp sağlamayacağını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı alındıktan sonra, intrakranyal girişim planlanan ASA 1 ve 2 grubu 30 hasta çalışma¬ya alındı Gerekli monitörizasyonlar yapıldıktan sonra, 1. Gruba fentanil/propofol 2. Gruba, remifentanil / propofol ile TİVA yapıldı. Hastaların hemodinamik ölçümleri başlangıç¬tan itibaren post-op. ekstübasyonun 5. dakikasına kadar kaydedildi. Derlenme Ramsey Skorlaması ile değerlendirildi, istatistiksel değerlendirmede, student t ve eşlendirilmiş dizilerde t testleri kullanıldı.

Bulgular: O AB indüksiyondan, cerrahi insizyona kadar olan dönemde remifentanil grubunda başlangıca göre düşük seyrederken, fentanil grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. KAH’lan, remifentanil grubunda indüksiyondan itibaren an¬lamlı olarak düştü ve operasyon boyunca düşük seyretti. KAH’da fentanil grubunda, başlangıca göre, anlamlı bir değişme görülmedi. Ramsey skorları bakımından, gruplar arasında fark yoktu. (p0,05) Fentanil grubunda kullanılan propofol dozu, remifentanil grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti. (p(),05)

Sonuç: Ağrılı uyaranlara, hipertansiyon, taşikardi gibi refleks yanıtları baskılaması, birikiri etkisinin olmaması, oryantasyon zamanının kısa olması ve daha az hipnotik gereksini¬mine ihtiyaç göstererek maliyeti azaltması gibi özellikler gözönüne alınarak, remifentanilin intrakranial girişimlerde tercih edilebilecek bir ajan olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: TİVA, remifentanil, fentanil, hemodinamik stabilité, derlenme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni