Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Lipid peroksitlerin preeklampsi patogenezindeki önemi

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Ela inan

Preeklampsi fizyopatolojisi ve etyolojisi hala tümüyle açıklanmamış bir endotel bozukluğudur. Günümüzde fetal gelişme geriliği, prematüre doğum ve maternal ölümlerin başta gelen nedenlerinden biridir. Preeklampside görülen; endotel hasarı, düşük prostasiklin kan düzeyleri, trombositlerin agregasyonu, düşük trombosit sayısı ve vazospazm, hipertansiyon, proteinüri ve ödem gibi fizyolojik ve metabolik değişikliklerde artmış lipid peroksidasyonunun ve kandaki antioksidanların koruyucu kapasitelerinin aşılmasının, rol oynadığı gösterilmiştir. Biz bu çalışmada, plazma lipit peroksit düzeyi ile preeklampsi pa- togenezi arasındaki ilişkiyi araştırdık. 40 preeklamptik gebe ile 20 sağlıklı gebenin plazma lipit peroksit düzeyi ile serum kolesterol, trigliserit, ürik asit, total protein, albümin, tam kan trombosit sayısı, hematokrit ve fibrinojen düzeylerini ölçtük. Plazma lipit peroksit tayininde, lipid peroksidasyonunun son ürünü olan MDA (malodialdehite)’ in, TBA (thiobarbitürik asit) ile oluşturduğu pembe rengin ölçümüne dayanan TBA yöntemi kullanılmıştır. Plazma lipit peroksit düzeyi ile diastolik ve sistolik kan ba¬sınçları arasında pozitif korelasyon bulunduğunu saptadık (p<0.001, rl=0.79, r2=0.83). Preeklamptik olgularda lipit peroksit düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede arttığını gözledik (p<0.0001). Hastalarımızı sistolik ve dias¬tolik kan basınçlarım dikkate alarak gruplandırdığımızda, en yüksek artışın ağır grupta olduğunu gördük. Preeklampsi olgularında lipit peroksitlerin dolaylı olarak prostaglandin metabolizmasını bozarak endotel hasarı ve trombosit membran hasarı ile vazokonstrüksiyona yol açabileceği bilgisi ışığında, lipit peroksitlerin hastalığın primer semptomu olan hipertansiyona katkıda bulunabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Malondialdehit, Lipit peroksidasyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni