Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Hemodiyalize giren hastalarda diyaliz öncesi ve sonrası Antitrombin III değerleri *

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Bahar Türkmen, Nezaket Eren

Amaç: Heri dönem böbrek yetersizliğinde trombotik kompli- kasyonlar ve kanamaya eğilim bir arada görülür. Hemodiya- liz esnasında karım suni yüzeylerle teması sonucunda trombo- sitlerin ve pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyonuyla ekstrakor- poral pıhtılaşmanın meydana gelmesi güçlü bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Regüler hemodiyalize giren iiremik hastalar tromhoz komplikasyonları açısından büyük risk al- tındadır. Bu komplikasyonların oluşmasında düşük antitrom- bin III (AT III) seviyeleri de rol oynaı: Kan pıhtılaşmasının majör doğal inhibitörü olan AT III’iin kalıtsal eksikliği venoz trombotik hastalıklarla birliktelik gösterir. Biz düzenli olarak hemodiyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastalarında (koagiilasyon aktivasyonunu incelemek için) diyalize girme- den hemen önce ve diyalizden hemen sonra fibrinojen, aPTT, protrombin zamanı ve ÂT III aktivitelerini tayin ettik.

Gereç ve Yöntem: Hasta grubu düzenli diyalize giren 50 kişi, kontrol grubu ise sağlıklı 20 kişiydi. AT III tayinleri kromoje- nik substrat yöntemi kullanılarak Boehringer Mannheim- Hi- tachi 717 otoanalizoründe çalışıldı.

Bulgular: Kontrol grubunda AT III aktivitesini ortalama %I03,8±8,85 bulduk. Hasta grubunda; diyaliz öncesi AT III aktivitesini ortalama %84,56±I3,0, diyalizden sonra %99± 14,12 olarak bulduk.

Sonuç: Hasta grubunda diyaliz öncesi AT III aktivitesi kont- rol grubuna kıyasla anlamlı bir şekilde düşüktür p: 0.000 Di- yaliz sonrası AT III aktivitesinde anlamlı bir artış kaydedil- miştir (p: 0.000).

Anahtar Kelimeler: AT III, Hemodiyaliz, Kronik Böbrek Yetersizliği.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni