Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Nonsmall cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırması

Ö. Maral, D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Aksakal, D. Özcan, Y. Başer, O. İncekara

Amaç: NSCLC‘de cerrahi, RT ve KT’ye rağmen median sağ- kalım siiresi 8 ile 10 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle klasik kemoterapi rejimlerine alternatif rejimler denenmekte¬dir. Bu çalışmamızda Cisplatin+Etoposide; Cisplatin+Gem- citahin + Vinorelhine; Ifosfamide + Cisplatiıı + Etoposide kombinasyonlarının etkinlik ve tolerabilite açısından karşı¬laştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: ŞEH Radyasyon Onkolojisi Kliniğine NSCLC tanısıyla başvuran 800 hastadan 6 ay ve daha uzun süreli takibi yapılan 235 hasta değerlendirmeye alındı, istatis¬tiksel anlamlılığı değerlendirmede Ki-Kare testini kullandık.

Bulgular: Hastalar progresyona dek geçen süre, toplam sağ- kalım süresi ve yan etkileri yönünden karşılaştırıldı. Kemote¬rapi toplam 6 kür yapıldı. 62 hastaya İCE, 67 hastaya Cispla¬tin+Etoposide, 98 hastaya Cisplatin+Vinorelbine+ Gemcita- bin, 8 hastaya oral etoposide uygulandı. Hastalara RT ve/ve¬ya cerrahi sonrası kemoterapi uygulandı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, uygulanan kür sayısı, ve performans durumu açısından anlamlı fark yoktu. Takip sırasında ICE kolunda 13 hastada; Cisplatin+Etoposide kolunda 15 hastada; Cispla- tin+Gemcitabin+Vinorelbine kolunda 21 hastada metastaz gözlendi. İCE kolunda 41 hasta; Cisplatin+Etoposide kolun¬da 36 hasta; Cisplatin+Gemcitabin+Vinorelbine kolunda 64 hasta; oral Etoposide kolunda 4 hasta ex olmuştur. Progres¬yona kadar geçen şiire ICE kolunda 4.5 ay; Cisplatin+Etopo¬side kolunda 4.1 ay; Cisplatin+Gemcitabin+Vinorelbine ko¬lunda 4 ay olarak bulunmuştur. Ortalama sağkalım ICE ko¬lunda 11.1 ay; Cisplatin+Etoposide kolunda 12.2 ay; Cispla- tin+Gemcitabin + Vinorelhine kolunda 13.6 ay şeklidedir. Gruplar arasında progresyona kadar geçen şiire ve toplam yaşam süresi açısından anlamlı bir fark yoktu (p: 0.11). Tok- sisite değerlendirmesi WHO kriterlerine göre yapıldı. Her 3 gurupta da tedaviyi sonlandırmayı gerektirecek düzeyde (WHO grade3-4) yan etki gözlenmedi. Kemoterapiye bağlı olarak ölen hasta olmadı.

Sonuç: NSCLC’li hastalarda 3’lü kombinasyonun standart kemoterapi rejimlerine eşit etkinlikte ve iyi. tolere edilebilen bir tedavi seçeneği olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni