Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - 6-36 ay arası çocuklarda krup tedavisinde nebulize budesonid, parenteral deksametazon ve oral deksametazonun etkinliklerinin karşılaştırılması

Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Sinan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol

Amaç: Krup ya da akut larengotrakeabronşit, çocuklarda en sık görülen üst havayolu darlığı sebebidir. Acil tedavisinde soğuk buhar, nebulize rasemik epinefrin ve steroidler kullanılmaktadır. Steroid tedavisi oral, inhaler veparenteral yoldan uygulanabilir. Bu çalışmada krup tanısı konan 60 hastada steroid tedavisi iiç farklı yoldan verilerek etkinlikleri karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 6 ay- 36 ay arasında yaşları değişen 60 hasta dört gruba ayrıldı. Bu gruplardan birincisine nebulize budesonid, ikinci gruba oral, üçüncü gruba ise pareııteral deksametazon verildi ve bunlar plasebo verilen dördüncü grupla karşılaştırıldı. Tiim hastalar “ Westley Krup Skoru ” ile, ilk başvuruda (0. saat), 24, 48 ve 72. saatlerde değerlendirildi.

Bulgular: Steroid tedavisi alan hasta gruplarının krup skorlarındaki düzelme plasebo grubuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı bulundu. Fakat oral, inhaler ve intramuskuler steroid uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç olarak:Krup tedavisinde her üç yoldan verilen steroid de etkili bulunmuş olup ilaç seçimi hastanın bulunduğu koşullara ve hekimin tercihine göre yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Krup, steroid tedavisi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni