Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Intrapartum glukozun neonatal asfiksiye etkisi

Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın Eser Ağar, İnci Davas

Amaç: Intrapartum intravenöz sıvı verilen hastalarda glukozım umbilikal kord asid haz dengesi üzerine etkilerini araştırdık.

Materyal ve Metod:2002 Şubat-2002 Haziran tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde takip edilen düşük obstetrik riske sahip gebelere intrapartunı %5 dekstrozla ringer laktat solüsyonu ve dekstrozsıız ringer laktat solüsyonu verilerek umbilikal kord asit baz değerleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışınaya 158 gebe intrapartunı gebe ile başlandı.22 hasta kriterlere uymadığından çalışma dışı bırakıldı.Çalışmaya alman hastalar arasında her iki grupta da demografik dağılım açısından istatistiki bir fark yoktu. 72 hastaya %>5 glukozlu ringer laktat solüsyonu. 64 hastaya dekstrozsıız ringer laktat solüsyonu uygulandı.Kord arteriel glukoz düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark yoktu. (Grup 1.92.6 mg/dl;Grup 2:86.7 mg/dl) Yenidoğan açlık kan şeker düzeyleri Grup 1:56.3 mg/dl;Grup 2 :52.8 mg/dl. Umbilikal arter pH değerleri iki grup arasında belirgin olarak farklıydı ancak istatistiki anlamlılık yoktu p=0.08. pC02 ortalaması istatistiki olarak farklıydı p<0.05.

Sonuç:Bu bulgular eşliğinde intrapartunı intravenöz sıvı uygulamasında %5 glukoz içeren solüsyonun daha çok tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Glukoz infüzyonu, Umbilikal kord kan gazları,intrapartunı sıvı tedavisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni