Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Bir yıllık dönemde acil servise başvuran akut zehirlenme olgularının retrospektif analizi

Ö. Yağan, B. Akan, D. Erdem, D. Albayrak, B. Bilal, N. Göğüş

Amaç: Biz retrospektif olarak yaptığımız bu çalışmada; bir yıllık dönemde acil servise başvuran zehirlenme olguları ile ilgili verileri toplamayı, demografik ve etyolojik özellikleri ile prognozlarını araştırarak, literatür ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH) Acil Servisi’ne 01.09.2006 ile 31.08.2007 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte akut zehirlenme nedeniyle başvuran 14 yaş üstü tüm olgular; yaş ve cinsiyet dağılımları, zehirlenme nedenleri, prognoz ve mortalite oranları açısından araştırıldı.

Bulgular: Akut zehirlenme nedeniyle acil servise gelen 1288 olgunun 790’ı (%61.3) kadındı. Yaş ortalaması kadınlarda 28.5±15.1 yıl, erkeklerde 31.3±16.3 yıl idi. En sık karşılaşılan zehirlenme nedenleri; ilaçlar (%58.69), karbon monoksit (%19.25), alkol (%8.15) ve mantar (%6.99) idi. Tüm olguların %53.1’i intihar amaçlı zehirlenmelerdi ve kadınlarda bu oran daha yüksekti (%70). Olguların %85.7’si acil serviste, %8’i dahiliye kliniklerinde, %6.3’ü ise yoğun bakım ünitelerinde izlendi. Yoğun bakımda kalış süreleri ortalama 3.77±2.05 gündü. Mortalite oranı %0.31 olarak bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak; zehirlenme olguları sıklıkla, genç kadınlarda ve ilaç alımı şeklinde görülmektedir. Olgulara acil müdahalenin olabildiğince erken yapılması ve gerektiğinde yoğun bakımlarda izlenmesi, mortalitenin azaltılması yönünde büyük öneme sahiptir. Ama daha da önemlisi yaygın olarak kullanılan ve ulaşılması kolay olan analjezik ve antidepresan gibi ilaçların kontrollü kullandırılması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, acil servis, Yoğun bakım, Retrospektif çalışma

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni