Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Hastane infeksiyonu etkeni gram negatif enterik basillerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Mustafa Gül, B. Çetin, A. Gündüz, Engin Seber

Amaç: Bu çalışmada hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen Gram negatif enterik basillerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde 1998 Haziran-1999 Haziran tarihleri arasında hastane infeksiyonuna neden olan Gram negatif enterik basiller incelendi. Basillerin antibiyotik duyarlılıkları disk diffüzyon yöntemi ile saptandı.

Bulgular: Çalışmaya alman Gram negatif basillerin dağılımları; K. pneumoniae 26 (%32.5), E. coli 23 (%28.7), E. aero- genes 9 (Toll.2), E cloacea 7 (%8.7), K oxytoca 4 (%5.0), Enterobacter spp 2 (%2.5), P. mirabilis 2 (%2.5), P vulgaris 2 (%2.5), C diversus 1 (%J.2), C. freundii 1 (%1.2), H. alvei 1 (%1.2), M. morganii 1 (%l .2), E. sakazakü 1 (%1.2)’dir. Etkenlerin 57’si (%71.2) idrar, 15’i (%18.7) yaraabse, 5’i (%6.2) trakeal aspirat, 2’si (%2.5) kan, l’i (%1.2) beyin omirilik sıvısı örneklerinden izole edilmiştir. Suşların antibiyotiklere duyarlılıkları ; amoksisilinklavulanik asit %20, sefazolin %28, sefodizim %53, seftriakson %60, sefotaksim %60, sefepim %68, gentamisin %6l, tobramisin %63, iletilmişin %64, amikasin %76, ofloksasin %76, siprofloksasin %82, imipenem %98, meropenem %97 oranlarında saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda en etkili antibiyotiklerin karbapenemler olduğu, bunları kinolon ve aminoglikozidlerin izlediği gö¬rülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Gram negatif enterik basiller, antibiyotik duyarlılığı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni