Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Akut myokard infarktüsünde mikroalbuminüri ve trombolitik tedavinin mikroalbuminüri düzeylerine etkisi

İbrahim Erbay, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Serdar Fenercioğlu, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Atilla Yavuz, Ali Yayla

Amaç: Koroner kalp hastalığında risk faktörlerinin tanımlanması gerek primer koruma, gerekse sekonder korumada büyük önem taşımaktadır. Akut miyokard infaıktüsü sırasında mikroalbuminiiride artış olduğu bilinmekle beraber mekanizması tam olarak saptanamamıştır. Çalışmamızda akut miyokard infarktiisü sırasında mikroalbuminüri düzeylerindeki değişimi ve trombolitik tedavinin bu değişime etkisini araştırdık.

Materyal ve Metod: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2000 - Aralık 2000 tarihleri arasında myokard infarktiisü nedeni ile trombolitik tedavi uygulanan 40 hasta ve akut miyokard infarktiisü tanısı alan fakat endikasyonu olmaması nedeni ile trombolitik tedavi uygulanmayan diğer 40 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yatışlarının ilk saatinde ve 7. günde biyokimyasal para-metrelerinin saptanması için kan örnekleri alındı. Ayrıca hastaların spot idrarları alındıktan sonra ilk 24 saatlik idrarları toplandı. 24 saatlik idrarda kantitatif mikroalbuminüri ölçümleri yapıldı.

Bulgular: İzlenen tüm hastalarda I. gün 24 saatlik idrarda albuminüri düzeyleri ortalama 423.21±276.3 mg/gün, 7. günde ise 238.78±154.2 mglgiin olarak bulunmuştur. Hastalardaki 1. ve 7. gün 24 saatlik idrardaki albuminüri düzeyleri arasındaki değişim istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur(p<0. 0001). Ayrıca I. gün ölçülen 24 saatlik idrardaki albümin düzeyleri tromboli-tik tedavi uygulanan ve uygulanmayan grup arasında istatistiksel ola-rak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.00l). 7. gündeki albuminüri değerleri ise iki grup arasında anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Sonuç: AMI‘nü takiben üriner protein ekstraksiyon artışın varlığı, is- kemiııin sistemik vaskiıler permeabilitedeki artış hipotezini desteklemektedir. Oluşan proteiııüriniıı reninanjiotensin sistemindeki aktivasyon gibi glomeruler hemodinamik değişikliklere, vasküler endotelyal duvarda oluşan hasara ve sonuçta vasküler permeabilitedeki artışa bağlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mikroalbuminüri, akut miyokard infarktiisü, trombolitik tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni