Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Akut myokard infarktüslü hastalarda trombolitik tedavinin serum TNF-alfa düzeylerine etkisinin incelenmesi

Fatih Borlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hüseyin Yaşar, B. Tolga Konduk

Amaç: TNF-alfa‘nın akut myokard infarktüsü (AMl)’ndeki tanı değeri ve trombolitik tedavinin TNF-alfa düzeyine etkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil polikiniğine AMl klinik ve laboratuvar bulguları ile ilk S saat içinde başvurup koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan S kadın, 22 erkek hasta alındı. Yaşları 24 ile 69 arasında değişen ve trombolitik tedavi endikasyonu bulunan hastalarda, trombolitik tedavi öncesi ve tedavinin 48. saati TNF-alfa düzeyleri bakıldı; elde edilen değerler birbirleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Tüm AMTlü hastalarda 0 ile 8. saat arasında bakılan TNF-alfa değerleri yüksek bulundu. Anterior ve inferior AMl grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Trombolitik tedavi sonrası 48. saatte TNF-alfa düzeyleri, ilk 8 saatteki düzeylere göre anlamlı düşüş kaydetti (Anterior AMl‘de p=O.OI6, inferior AMİ‘ tide p-0.03). 48. saat TNF-alfa düzeyleri anterior AMİ grubunda 48. saat CRP değerleri ile (p=0.003), inferior AMİ grubunda ise ilk 8 saatlik CRP dü¬zeyleri ile anlamlı derecede (p-0.028) paralellik gösterdi.

Sonuç: Serum TNF-alfa düzeyi, miyokard nekrozunun değerli bir diagnostik göstergesi olduğu gibi, trombolitik tedaviyle sağlanan repeıfiizyonun da non-invaziv bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü (AMl), trombolitik tedavi, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-alfa)

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni