Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Yara ve apselerden izole edilen mikroorganizmaların kliniklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları

Mustafa Gül, Engin Seber

Amaç: Bu çalışmada Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen yara ve apse örneklerinin kliniklere göre dağılımı ile örneklerden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarını araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikro-biyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Lahoratuvanna gönderilen 388 yara ve apse örneği, %5 kanlı a gar, çııkıılatamsı agar ve Eozin-Methylen Bine agar besiyerleriııe ekilmiştir. Besiyerlerinde üreyen bakteriler tanımlanmış ve disk difüzyoıı yöntemi ile antibiyotik duyarlılıkları saptanmıştır.

Bulgular: Gönderilen 388 yara ve apse örneğinin çoğunluğu cerrahi bölümlerden olııp en fazla Ortopedi Kliniğine (%29.8) aittir. Örneklerin 239’unda (%61.5) iireme olurken 149’unda (%38.4) üreme olmamıştır. Üreme olanların 122’sinde (%5I) gram pozitif bakteriler, 117’sinde (%48.9) gram negatif bakteriler saptanmıştır. İzole edilen gram pozitif bakterilerden metis il in dirençli Stafilokok aureus ile metisilin dirençli koagülaz negatif stafilokoklar vankomisin ve teikoplanine %100 duyarlı bulunurken diğer antibiyotiklere düşük oranlarda (%17-%65) duyarlılık bulunmuştur. Metisilin duyarlı Stafilokok aureus ile metisiliıı duyarlı koagülaz negatif stafilokoklar, penisilin G ve ampisiline %l2-%38 duyarlı bulunurken diğer antibiyotiklere %70-%I00 duyarlı bulunmuştur. Alfa hemolitik streptokoklar penisilin G‘ye %75, beta hemolitik streptokoklar %I00 duyarlı olarak saptanmıştır. Gram negatif bakterilerden Pseudomonas spp. imipeneme %89, amikasine %75 duyarlı, acinetobacter spp. imipeneme %90, siprofloksasiııe %76, amikasine %75 duyarlı, Klebsiella spp. imipeneme %I00, siprofloksasin ve ofloksasine %90, seftriaksona %80, sefoksitine %76 duyarlı bulunurken, suşlar diğer antibiyotiklere %20-%70 duyarlı bulunmuştur. E.coli ve Proteus spp. ampisiline %35-%55 duyarlı bulunurken diğer antibiyotiklere c/o65-%IOO duyarlı bulunmuştur.

Sonuç: Yara enfeksiyonu ve apselere cerrahi bölümlerde daha sık karşılaşılmaktadır. Oluşan enfeksiyonlarda etkenler kliniklere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Etkili tedavi için klinisyenlerin, gerekli durumlarda buna göre ampirik tedavi başlamaları ve etken bakterilerin antibiyotik duyarlılığını bilmeleri yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yara ve apseler, mikroorganizmalar, antibiyotiklere duyarlılık

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni