Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Penil fraktürlü olgularda operasyon öncesi değerlendirme ve cerrahi deneyimlerimiz

Burhan Coşkun, Bahadır Ermeç, Nurettin Cem Sönmez, Oktay Akça

Amaç: Penil fraktür ürolojik aciller içinde pek sık rastlanmayan bir durumdur. Tanının erken konulmasında ve tedaviye biran önce başlanılmasında yarar vardır. Bu çalışmada penil fraktür ile başvuran olgulardaki klinik özelliklerin, bu hastalara uygulanan tanı metodlarının, cerrahi yöntemin ve sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Penil fraktür tanısı almış ve opere edilmiş olan 26 hastanın retrospektif incelemesi yapıldı. Çalışmadaki bütün hastalar 1996-2007 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilmişti. Hastaların anamnez, fizik muayene, görüntüleme yöntemleri operasyon bulguları ve kontrol muayenelerine ait bilgilerine hasta kayıtlarından ulaşıldı.

Bulgular: Penil fraktürün 16 olguda cinsel ilişki esnasında, 5 olguda masturbasyon sırasında, 5 olguda ise uyku esnasında düşme sonucunda olduğu anamnez ile saptandı. Tüm hastalara tanı, anamnez ve fizik muayene ile konuldu. Bütün hastalara subkoronal sirkumferansiyel insizyon uygulandı. Onbeş olguda sağ, on olguda sol, bir olguda her iki korpus kavernozum yaralanması ile birlikte üretra yaralanması saptandı.Hastaların hiçbirinde, bir yıllık kontrollerinde erektil disfonksiyon veya penil deviyasyon gerçekleşmedi.

Sonuçlar: Penil fraktür tanısı koymak için anamnez ve fizik muayene yeterli olmakta ve diğer tanı metodlarına genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır. Subkoronal sirkumferansiyal insizyonun seçildiği erken cerrahi yaklaşımla iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Penil fraktür, cerrahi, preoperatif değerlendirme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni