Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Propofol-Fentanil ve Midazolam-Fentanil kombinasyonlarının hemogram ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri

Nevşin Bingol Arda, G.Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Leyla Türkoğlu Kılınç

Amaç: Çalışmamızda propofol-fentanil ve midazolanı-fentanil kombinasyonlarının hemogram ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Jinekolojik operasyon geçirecek ASA l-Il grubundan, yaşları 18-55 arasında, 40 olgu rastlantısal olarak iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu Grup P‘de 2-2.5 mg/kg propofol, Grup M’ de 0.3 mg/kg midazolam ve her iki grupta 3 mikrog/kg fentan il ve 0.5 mg/kg atraküryumla sağlandı. İdamede Grup P’de 6-12 mglkglsaat hızıyla propofol, Grup M’de 0.1 mglkglsaat hızıyla midazolam infüzyonları kullanıldı. Venöz kan örnekleri indüksiyondan önce ve postoperatuar 30.dk.da alındı.

Bulgular: Postoperatuar her iki grupta hemoglobin, henıatokrit, eritrosit, lenfosit değerlerinde anlamlı azalma (p<0.05), lökosit değerlerinde anlamlı artış (p<0.05) saptandı. Kan şekeri her iki grupta, SGOT, SGPT, trigliserid Grup P’ de postoperatuar anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmada postoperatuar lenfosit değerleri Grup M’ de daha düşük, SGOT, SGPT ve trigliserid değerleri Grup P’ de daha yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Propofol ve midazolamın fentanil ile intravenöz anestezide kullanımında immün sistem üzerine etkili olabileceğini, karaciğer hastalığı veya fonksiyon testlerinde bozukluğu veya hiperlipidemisi olan olgularda propofolün daha dikkatli kullanılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Propofol, midazolam, hemogram, biyokimya.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni