Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Vertebra cerrahisi uygulanan olguların anestezi özellikleri bakımından geriye dönük incelenmesi

G. Ulufer Sivrikaya, Mehmet Tezer, Ayşe Hancı, İrfan Öztürk, Melahat Karatmanlı Erol, Leyla Türkoğlu Kılınç

Amaç: Bu geriye dönük çalışmada; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak.1990-Haziran.2001 tarihleri arasında genel anesteziyle vertebra cerrahisi uygulanan 111 olguya ait 133 girişimdeki anestezi kayıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Olguların demografik özellikleri, cerrahi girişim endikasyonu-yönü, preanestezik vizit ve premedikasyondaki uygulamalar saptanmıştır. Anestezi-cerrahi süreleri, anestezi özellikleri, vital parametrelerin takibinde, kan kaybı miktarının tespitinde kullanılan yöntemler, kan ve sıvı replasmanını sağlamak amacıyla verilen ürünler, komplikasyonlar, postoperatif analjezi yöntemleri belirlenmiştir.

Bulgular: En genci 1,5 en yaşlısı 78 yaşında olan olguların 54’ü kadın 57‘si erkekti. En sık cerrahi endikasyon 73 olguda (%66) vertebra kırığı iken, 7 olguda anterior (%6), 71 olguda posterior (%64) ve 33 olguda anterior-posterior kombine girişim (%30) uygulanmıştır. Anestezi ve cerrahi süreleri ortalama 305.71 ve 256.65 dakikadır. 80 girişimde (%60) yöntem olarak dengeli anestezi seçilmiştir. 25 girişimde (%19) peroperatuar kontrollü hipotansiyon uygulanmış, 10 girişimde (%8) wake-up testi yapılmıştır. Invaziv monitorizasyon 108 girişimde (%81) sağlanmıştır. 111 girişimde (%83) homolog kan transfüzyonu, 10 girişimde (%8) ototransfüzyon yapılmıştır. Sıvı replasmanında kristaloid solüsyonlar 85 girişimde (%64) yalnız başına, 48 girişimde (%36) kolloidle kombine kullanılmıştır. Postoperatif dönemde 20 girişim sonrasında (%15) olgular yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Analjezi 100 girişimi takiben (%75) geleneksel yöntemlerle sağlanmıştır.

Sonuç: Vertebra ameliyatı yapılacak olgularda preanestezik muayene nörolojik muayeneyi de içermelidir. Uygulanacak anestezi tekniği peroperatuar kanamayı en aza indirgeyebilmeli, nörofizyolojik testlerin güvenle yapılmasına olanak sağlayabilmelidir. Olgularda invaziv monitorizasyon uygulanmalı, postoperatif dönemde yeterli analjezi sağlanmalıdır. Ayrıca solunum desteği gereken olguların 24-48 saat yoğun bakım ünitesinde takibi ve destek tedavisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vertebra cerrahisi, anestezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni