Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - 24-28. Haftalar Arasındaki Gebelerde Gestasyonel Diabet Tanısı

Oya Aygün Mutlu, Atacan Sarp, Alparslan Baksu, Almila Bal, Yıldız, Sabri Kartal, Aysel Kalan, Nimet Göker

Amaç:Polikliniğimize başvuran 24-28. gestasyonel haftalık gebelerin gestasyonel diabet yönünden taranıp gestasyonel diabet sıklığının ortaya konması.

Materyal ve Metod : 24-28. gestasyonel haftalardaki (GH) 90 gebe çalışma kapsamına alındı. Risk faktörü olarak anne yaşı, paritesi, obesite, ailede diabet öyküsü, glikozüri varlığı, daha önce anomalili veya ölü doğum hikayesi, 4000 gr veya üzeri doğumlar araştırıldı. Tiim gebelerin HbAlc, rutin tam kan ve idrar analizleri, tansiyon arteriyel, alınan kilo değerleri kaydedildi. Obstetrik USG yapıldı. Olguların tamamına 50 gr glukozla gestasyonel diabet (GDM) taraması yapıldı. 130 mg/dl üzerinde kan şekeri değeri gösteren gebelere 75groral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulandı.

Bulgular : Olgular yaşla risk faktörü arasında ilişki açısından incelendiğinde25 yaşın üzerinde kil erde ve risk faktörü varlığında GDM daha yüksek oranda görülmüştür (p<0.01). Açlık kan şekeri (AKS) 90 mg/dl üzeriııdeolan bulguların hepsinde 50 gr glukoz tarama testi pozitifliği %100, 130 mg/dl üzerinde olanlarda ise tarama testi pozitifliği %24.5 olarak bulundu. Tarama testi (4) olanlara 75 gr glukozla OGTT uygulandığında 6 olguda (%27.2) GDM tanısı konuldu. HbAlc seviyeleriyle tarama testi ve GDM arasındaki ilişki incelendiğinde, HbAlc ‘nin GDMlu olgularda anlamlı yüksek olduğu görülmüştür (p <0,05).

Sonuç: 50 gr glukoz tarama testi, gebelikte 24-28. gestasyonel haftalar arasında rutin uygulatması gereken bir testtir. Tarama testi (+) oları olgularda tanı OGTT ve kan HbAlc düzeyi ölçümü ile desteklenmeli ve gebeler daha yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, diabetes mellitus

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni