Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Uterusun Malign Mezenkimal Tümörleri

Emine Yetkin, Cem Çomunoğlu, Deniz Özcan, Pınar Özay, Aylin Doğdu

Amaç: Uterusun Malign mezenkimal tümörleri seyrek rastlanan neoplazmlardır. Uterin sarkomlar tüm uterus malignitelerinin %3‘ünü oluştururlar. Sitolojik ve yapısal özelliklerine göre bunlar; malign düz kas tümörleri (leiomyosarkom), endometrial stromal sarkom, malign mikst müllerian tümörler, indifféransiye uterin sarkomlar ve diğer malign mezenkimal tümörlerdir. Leiomyosarkomlar tüm uterus sarkomlarının 1/3‘ünü oluştumrlar. Malign mezenkimal tümörlerin %10-15‘i endometrial stromal sarkomlardır.Malign mikst müllerian tümörler ise tüm uterus malignitelerinin% 1,5‘undan azını oluştumrlar. Bu çalışmada 1996-2000 yıllan arasında labaratuvanmıza gelen 21 tane uterin sarcom vakası, retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu raporda 1996-2000yıllan arasında SSK Okmeydanı Hastanesi Patoloji Bölümü‘nde görülen 21 tane utems sarkomu vakası , retrospektif olarak histopatolojik açıdan değerlendirilmiştir. Vakalar yaş, tümör çapı, differansiasyon derecesi, mitoz, atipi, nekroz, selülarite, hücre tipi, makroskopik kesit yüzleri, tümör sınırlan, vasküler iııvazyon, eııdoservikal iııvazyon gibi parametreler yönünden değerlendirilmiş; seçilmiş vakalara da immünhistokimyasal çalışma uygulanmıştır.

Sonuçlar: 21 vakanın 10‘u leiomyosarkom (%47), 6‘sı malign mikst müllerian tümör (%29), 5‘i endometrial stromal sarkom (%24) idi.Malign mikst müllerian tümörler, son yıllarda immünhistokimyasal yöntemler sayesinde daha iyi tanınmakta, dolayısıyla bu tümörlerin görülme sıklıklan artmaktadır. Vakalanmız görülme sıklıklan bakımından literatür bulguları ile uyum göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Uterus, leiomyosarkom, endometrial stromal sarkom, malign mikst müllerian tümör

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni