Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Genç Myokard İnfarktüsü Olgularının Değerlendirilmesi

Ebru Em, Fatih Borlu, A.Özgür Öztürk, Gülçağrı Erol, Hülya Tanes, Güliz Dirimen

Amaç: Çalışmamızda genç myokard infarktüsü olgulannın farklı klinik ve labaratuar özellikler gösterdiğini ve tedavilerinin de bu farklılıklar nedeniyle önem taşıdığını belirtmeyi amaçladık.

Materyal-metod: Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Ürıitesi‘nde Ocak 1999- Ocak 2000 tarihleri arasında takip ettiğimiz, klinik ve labaratuvar sonuçlarımla göre MI tanısı almış 466 olgunun 46‘sı genç MI olarak çalışmaya katıldı. Olgulann yaşları, cinsiyetleri, meslekleri,risk faktörleri, mevsimsel dağılımları, infarktın lokalizasyotıu, tedavi yaklaşımları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma gnıbumuzda erkek cinsiyet, stresli bir meslekte çalışıyor olmak, koroner arter hastalığı açısından risk faktörlerinden sigara içimi, hipertansiyon , aile ananınezinin diğer risk faktörlerine oranla daha yüksek bulunuşu, daha önce genç MTlar üzerinde yapılmış büyük ölçekli çalışmalarla (GISSI-2, GISSI-3) uyumluydu (3), (4). Farklı olarak elde edilen sonuçlar ise mevsimsel dağılımında ilkbahar aylarındaki yoğunluk, iııferior lokalizasyonun yüksek olması ve tedavide trombolitik ajan kullanımının olması gerekenden düşük bulunuşu idi.

Sonuç: Trombolitik tedavi günümüzde MI tedavisinin temel ve vazgeçilmez unsumdur ve genç MTlarda mortalité ve morbidité üzerine olumlu etkisi daha belirgindir (5). Ülkemizde hala olması gerekenden az kullanılan bu tedavi şeklini yaygınlaştırmak için başta eğitim olmak üzere çeşitli konularda düzenlemelere gidilmesi gerektiği düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Genç myokardial infarktiis, trombolitik tedavi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni