Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Hipertansif Retinopatili Hastalarda Endotelyal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Sertaç Öztürk, Tamer Şakacı, Bülent Öztürk, Tolga Konduk, Gülçağrı Erol, Ebru Em, Fatih Borlu, Yüksel Altuntaş

Amaç : von Willebrand Faktör (vWf) ateroslderozuı indir ek belirtecidir. Birçok klinik ve deneysel çalışına göstermiştir ki yüksek vWf düzeyleri eııdotel hasarını veya endotelyal disfonksiyonu yansıtır. Hipertansiyonlularda vWf düzeyleri yüksek bulunmuştur. Biz bu çalışmamızda retinopatisi olan ve olmayan hipertansif hastalan sağlıklı kontrollerle vWf düzeyleri açısından karşılaştumayı amaçladık

Materyal-metod: Çalışmaya katılaıılar 3 gnıba aynldı. Grup I retinopatisi olan hipertansif hastalar, Gnıp II retinopatisi olmayan hipertansif hastalar ve Grup III sağlıklı kontrol grubu. Her 3 grubun ortalama yaşlan benzerdi. Sonuçlar Dunııet çoklu karşılaştırma testi ve Tukey-Kranıer çoklu karşılaştırma testleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: vWf düzeyleri grup rde 2.41 ± 1.49 U/ml, grup Hde 1.34 ± 0.41 U/ml, ve grup IH te 1.18 ± 0.25 U/ml idi. Çalışma gruplan kendi aralanııda ve kontrol gnıbu ile karşılaştınldığında istatistiksel fark gnıp I ve II ve grup I ve III arasında anlamlı iken (p<0.05), grup II ve III arasında anlamlı fark kaydedilmedi.

Sonuç : Sonuç olarak vWf hipertansif retinopatili hastalarda değerli bir belirleyici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, retinopati, von Willebrand Faktör

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni