Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları

Alper Gündüz, Birsen Çetin, Nuran Özcan,Hatice Hasman,Engin Seber

Amaç : Hastanemizin farklı Yoğun Bakım Ünitelerinden izole edilen non-fermantatif gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılık patentlerinin ortaya konulması amaçlandı.

Materyal-metod : Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘rıin farklı yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan gönderilen klinik örneklerden izole edilen Acıııetobacter ve Pseudomonas türleri standart mikrobiyolojik yöntemlerle tanımlandı. Antibiyotiklerin şuşlara invitro etkinliği National Committee for Clinical Labaratory Standards (NCLLS) kriterlerine uygun olarak disk difüızyon yöntemi ile araştırıldı ve orta derecede duy arlılar dirençli olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmamızda değişik klinik örneklerden izole edilen 45‘i Acinetobacter spp, 32‘si Pseudomonas spp olmak üzere toplam 77 bakteri araştırıldı. Acinetobacter ve Pseudomonas şuşları için en etkili antibiyotiklerin karbapeııem grubu olduğu, antipseudomonal antibiyotiklerin etkinliğinin ise belirgin olarak azaldığı görüldü.

Sonuç : Yoğun Bakım Üniteleri antibiyotiklerin en sık kullanıldığı hastane birimleridir ve bu ünitelerde ortaya çıkarı dirençli etkenlerin neden olduğu enfeksiyonların prognozu daha kötüdür. Ampirik tedaviye yön verebilmesi ve hastane enfeksiyonlarına karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi için her hastanenin kendi verilerini elde etmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Duyarlılığı, Yoğun Bakını Üniteleri, Non-Fermentatif gram negatif bakteriler

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni