Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Midazolam Morfin Meperidin ve Fentanil ile Premedikasyonun Sedasyon Düzeyi ve Arter Kan Gazı Üzerine Etkileri

Sibel Oba, Surhan Çınar, İnci Paksoy, Gülay Aşık, Özgür Özbağrıaçık

Amaç: Bu çalışmada,midazolam,morfin,meperidin ve fentanil ile yapılan premedikasyoıı, sedasyon düzeyi ile arterkaıı gazı ve periferik oksijen saturasyonunda neden oldukları değişiklikler açısından incelendi.

Materyal-metod: Genel anestezi uygulanacak ASA I-II grubuna dahil 60 hasta çalışmaya alındı. Rastgele 15‘er kişilik gmba ayrılan hastalardan Gmp Te 0.1 mg/kg Midazolam, Gmp lîye 0.1 mg/kg morfin, Gnıp lîTe 1 mg/kg meperidin ve GntpIVe 1 mcg/kg fentanil İM olarak uygulandı. Premedikasyoıı yapılmadan önce ve premedikasyondan 45 dksonra kan gazı değerleri, periferik 0: satürasyonu ve sedasyon değerleri kaydedildi. İstatikselanalizde student-t testi kullanıldı.

Bulgular: Sedasyon değerleri incelendiğinde Gmp rde ileri derecede anlamlı, Gmp IITte ise anlamlı artış görüldü. Gmp ide ileri derecede anlamlı, Gmp IITte ise anlamlı artış görüldü.Gmp T de PaCO/de anlamlı artış saptandı(p <0.05)

Sonuç : Meperidin ve özellikle midazolam sedasy’oıı yönünden en etkin premedikasyoıı ajanları olarak bulundu. Ancak, midazolamın kan gazında oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle temkinli kullanılması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Midazolam,Moıfırı, Meperidin, Fentanil, Premedikasyoıı, Sedasyon, Arteriyel kan gazı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni