Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız

Özlem Maral, Didem Karaçetin, Saliha Peksu, Ahmet Uyanoğlu, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: 1989-1997 yılları arasında klinğimize müracaat eden küçük hücreli akciğer kanseri tanısı almış hastaların takibi ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmanızda 1989-1997 yıllan arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden ve altı aydan uzun süreli takibi olan küçük hücreli akciğer kanserli 112 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların evrelerine göre uygulanan tedavi modalitelerinin sonuçlan karşılaştınlmıştır. Kullanılan istatistiki yöntem, Ki-kare metotudur.

Bulgular: Hastalann 107 (%95.5)’si erkek, 5(%4.5’i kadındır. Primer tümör yerleşimi 58 hastada sağ akciğer, 54 hastada sol akciğerdedir. 62 hastada metastaz gözlenmiş olup; 9 hastada (%14.5) mutipl organ metestazı tespit edilmiştir. En sık metastaz saptanan organ beyindir. Hastaların tedavi seçiminde sınırlı hastalık evresine sahip olanların %64.2’sinde (25 hasta); yaygın hastalık evresindekilerin ise %42.4’ünde (31 hasta) kemoterapi ve radyoterapi kombine kullanılmıştır. Hastalann 56’sına radyoterapi+kenıoterapi uygulanmış olup hastalıksız sağkalım 7.4 ay; genel sağkalım ise 13.8 aydır. Sadece kemoterapi yapılan 56 hastada ise sağkalım 6.1 ay, genel sağkalım ise 9.8 aydır. Bu iki tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p:0.005). sınırlı hastalıkta complete cevap oranı %63.5, yaygın hastalıkta %22.17dir.

Sonuç: Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde multiajan sistemik kemoterapi+lokal radyoterapi kombinasyonu ile hastalıksız yaşam oranı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, radyoterapi, kemoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni