Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastaların Genel Özellikleri

Özlem Maral, Didem Karaçetin, Saliha Peksu, Ahmet Uyanoğlu, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: 1989-1997 yılları arasında kliniğimize başvuran küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alymış hastaların genel özelliklerinin değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda 1989-97 yılları arasında Şşli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden ve altı aydan uzun süreli takibi olan, küçük hücreli akciğer kanseri tanısı almış 112 hastanın genel özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular : Çalışmamıza alınan 112 hastanın en genci 35 yaşında, en yaşlısı 78 yaşındadır. Yaş ortalaması 55’tir. Hastaların 5’i kadın, I07’si erkektir. Sigara içen hasta sayısı 101, içmeyen ise l’dir. Hastaların doktora müracaatlarında en sık semptom öksürük bulunmuştur. Evrelere göre dağılımda; 39 hasta sınırlı hastalık, 73 hasta yaygın hastalık evresindedir. Tanı yöntemlerinden en sık kullanılan balgam sitolojisidir. 76 hastada Karnofsky Performans Statüsü 70 ve üzerindedir. En sık görülen metastaz yeri beyin olarak tespit edilmiştir. 99 hastada primer tümör yerleşim yeri santraldir. Tedavide tek başına kemoterapi veya kemoterapi ve radyoterapi kombine olarak kullanılmıştır.

Sonuç : Santral yerleşimli primer akciğer kanserlerinden olan küçük hücreli akciğer kanseri, epirdermoid karsinom histolojisinden sonra en sık görülen ikinci histolojik tiptir. Uygulanan tüm tedavi modalitelerine rağmen ; mediaıı survinin 12 ay civarında olması prognozu kötü hastalıklardan olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni