Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Low Grade Astrositomlu Vakalarda Lokal Radyoterapi

Ahmet Uyanoğlu, Özlem Maral, Didem Karaçetin, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: 01.01.1988 / 08.09.1996 tarihleri arasında kliniğimize başvuran low grade astrositoma tanısı almış hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal Metod: Hasta grubunun özelliği primer veya postoperatif radyoterapi uygulanmış olmasıdır. Niiks veya rezidiv sebebiyle kemoterapi uygulanan hastalar; primer amacımızın radyoterapi etkinliğini incelemek olduğu için çalışma dışı bırakılmıştır, lstatistiki olarak Ki-kare testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların ilk başvuru semptomları içinde baş ağrısı ( %.78.4) birinci sırada , epileptik nöbet (%58.4) ikinci sıradadır. Hastaların %56.7’sinin stage 1 hastalar oluşturmaktadır. Çalışmamıza alınan hastaların tümüne cerrahi bir prosedür uygulanmış ve histopatolojik olarak tanı konulmuştur Hastaların 9’una primer radyoterapi, 56’sına ise postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Grade 1 hastalarda ortalama takip süresi 40 ay, grade II hastalarda 25.6 aydır. Ortalama takip süresi açısından grade 1 ve grade II hastalar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık vardır. (U:311, p>0.05)

Sonuç: Low grade astrositomalar intrakraııyal neoplazmaların yaklaşık %15-20’siniıı teşkil ederler Primer tedavisi cerrahi olup, hastalann % 15-35’i cerrahi rezeksiyona uygundur Daha önceleri paralel karşılıklı lateral iki sahadan yapılan tüm beyin ışınlaması, bugün beyin tomografisi ve magnetik rezonans tekniklerindeki gelişmelerle birlikte yerini lokal ışınlamaya bırakmıştır.

Anahtar Kelimeler: Astrositoma, radyoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni