Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Low Grade Astrositomalı Hastaların Genel Özellikleri

Ahmet Uyanoğlu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç : 01.01.1988-08.09.1996 tarihleri arasında kliniğimize müracaat eden low grade astrositoma tanısı almış 65 vakanın değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal ve Metod : 65 hasta yaş, cinsiyet, histopatoloji, semptomların görülme sıklığı, tümör lokalizasyonu ve tanı yöntemlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular : Hastaların 29’ u erkek (%44.6), 36’sı kadındır (%55.6). en genç hasta 6 yaşında en yaşlısı 72 yaşındadır. Low grade astrositomalar en çok çocukluk ve genç erişkin yaş grubunda görülmektedir. Hastaların %75.4’ii supratentorial; %24.6’sı infratentorial yerleşimlidir. Serebellum en sık infratentorial yerleşim yeridir. Hastaların tümüne external radyoterapi primer veya postoperatif olarak uygulanmıştır. Median takip süresi 25 ay; ortalama takip 31.4 aydır. 5 yıllık survi %32.2 bulunmuştur.

Sonuç : Tüm maligniteler içinde %1.5 paya sahip, primer intrakranial neoplazmların yaklaşık %15-20’sitıi teşkil eden low grade astrositomalarda tedavi sonuçları iyimserlik yaratmaktaysa da; halen bu hastalıktan ölen hastaların bulunması daha ileri tedavi yöntemlerinin araştırılmasını gerektirmektedir. Primer tedavisi cerrahidir. Cerrahinin yanında surviyi etkileyen majör faktörler; histolojik grade, performans statüsü, uygulanan radyoterapi tekniği ve dozudur.

Anahtar Kelimeler: Low grade, Astrositoma

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni