Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Spinal Anestezide Lokal Anesteziklerin Karıştırılarak Kullanımı

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Türkan Şanlıer

Giriş: Spinal anestezide lokal anestezik karışını kullanımının etki başlama ve etki süresi ile yan etkilerinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metod: Ortopedik girişim yapılması planlanan ASA 1-2 grubunda 17 kişiye spinal anestezi uygulandı. Spinal anestezi 4 ml %2 prilokain ve 3 ml %0.5 bupivakaiıı ile sağlandı. Postop 48 saate dek komplikasyonlar ve postop aneljezik gereksinimi kaydedildi. Sonuçlar (etki başlama, sensorial ve motor blok zamanı) aritmetik ortalama ve standart sapma ile değerlendirildi.

Bulgular: Vakaların yaş ortalaması 40.55+15.87, ağırlıkları 70.10±13.15 kg idi. Tüm hastalarda sensorial blok seviyesi T 8-10’da, motor blokaj Bromage 3 idi. Intraoperatif ilave aneljezik gerekmedi. Ortalama etki başlama zamanı 3.83±1.38 dk, analjezi süresi 261.38+55.75 dk, motor blokaj süresi 268.83±68.32 dk idi. Peroperatuvar komplikasyonlar; kusma (n:2), bulantı (n:2), titreme (n:l), hipotansiyon (n:l), bradikardi (n:2) idi. Postoperatif 6 vakada hiç aneljezik gereksinimi olmadı, ilk 24 saatte 10 vakada 1 gr IM metamizol, 1 vakada 20 nıg IM piroksikanı kullanıldı.

Tartışma: Lokal anestezik solüsyon pH’sı 7‘ye yakın ise etki başlama zamanı kısalır (1). Çalışmada bupivakaiıı ile prilokaini karıştırarak alkalinizasyoıı sağlanmıştır. Etki başlama zamanının kısa ve etki süresinin uzun olması alkalen karışımda birbirlerinin biyoyararlanımlarım artırmaları ile açıklanabilir.

Sonuç: Spinal anestezide lokal anestezik karışını hızlı etki başlama zaman, uzun etki süresi, azalmış toksisite ve düşiik postoperatif analjezik tüketimi sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezik karışını, spinal anestezi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni