Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Pipelle Biyopsisi ile Dilatasyon ve Küretajın Endométrial Örneklendirmedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Almila Bal Yıldız, Oya Aygün Mutlu, Canan Eren, Sabri Kartal, Alparslan Baksu, Necmettin Yıldız, Sibel Özsoy, Nimet Göker

AMAÇ: Çalışmamızda dilatasyon ve kiiretaj ile pipelle biyopsisinin doğru tanı oranı, seıısitivite, spesifisite, histerektomi lıistopatolojilerini belirleyebilnıe gibi endometrial örneklemenin etkinliğini gösteren parametreler açısından karşılaştırıldı. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde endometrial patolojilerin tanısında etkinlik, güvenilirlilik ve hasta tarafından kabul edilebilirlik açısından her iki metodun birbirine üstünlüğü olup olmadığı irdelendi.

MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırına Hastanesi 1 .kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 1.8.1999- 1.6.2000 tarihleri arasında histerektomi endikasyonu alan 45 hasta ve anormal uteriıı kanama tanısıyla endometrial örnekleme endikasyonu alan 36 hasta çalışmaya alındı. Hastalara pipelle biyopsisi sonrası dilatasyon ve kiiretaj uygulandı. Endometrial örnekleme yapılan 36 hastadan 10 tanesine ve çeşitli nedenlerle histerektomi endikasyonu alan 45 hastaya histerektomi uygulandı.

BULGULAR: Müdahaleler sırasında hastaların hissettikleri ağrı şiddetleri karşılaştırıldığında dilatasyon ve kiiretajla (D&C) hissedilen ağrı şiddetinin istatistiksel olarak pipelle yönteminden daha fazla olduğu gözlendi (p<0.005). Pipelle biyopsisinin doğru tanı oranı %63.6, sensitivitesi %75, spesifitesi %97, D&C’nin doğru taııı oranı %78.1, sensitivitesi %100, spesifitesi %97.4 olarak saptandı. Pipelle biyopsisiyle %25, D&C ile %16 oranında yetersiz materyal elde edildi. Yetersiz materyaller postmenopozal olgularda çoğunluktaydı. Atrofik endometrium saptamada pipelle biyopsisinin sensitivitesi %12.5, D&C’nin sensitivitesi %25 olarak bulundu. Endometrial polipin saptanmasında pipelle biyopsisi ve D&C’nin sensitiviteleri sırasıyla %0 ve %100 idi. Adeııokarsiııom ve basit hiperplazinin saptanmasında her iki yöntemin sensitivitesi %100 olarak belirlendi.

SONUÇ: Premenopozal ve post nıenopozal kanamalı hastalarda ııltrasonografide endometrial polip veya subnıuköz nıyom şüphesi varsa endometrial örnekleme histeroskopi rehberliğinde yapılmayıdır. Eğer böyle bir şüphe yoksa pipelle biyopsisi güvenli ve yeterli sonuçlar vermesi ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle D&C’ye tercih edilebilir. Postmenopozda ve ııltrasonografide endometrium kalınlığının 4 mm’ııin altında olduğu olgularda yüksek yetersiz materyal oranı nedeniyle pipelle biyopsisi veya D&C yerine histereskopi rehberliğinde biyopsi uyugulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium, pipelle biyopsisi, D&C.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni