Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Hipertansif ve Normotansif Diabetik Hastalarda Von Willebrand Faktör Düzeylerinin İncelenmesi

Yahya Öztürk,Taner Baştürk,Bülent Öztürk,Yunus Yılmaz,Murat İçen, Yüksel Altuntaş

AMAÇ: Diabetik hastalarda eııdotel hasarının göstergelerinden birisi olan von Willebrarıd Faktör düzeylerini inciledik.

MATERYAL VE METOD: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diabet polikliniğinde takip edilen 19 erkek, 60 kadın toplam 79 hasta alındı. Hastalar, diabet süresi, diabet regülasyoıuı ve hipertansiyon olup olmamasına göre 5 ayrı gruba ayrıldı ve sonuçlar istatistiki açıdan karşılaştırıldı.

BULGULAR: Hipertansif olan gruplarda von Willebrand düzeyleri anlamlı şekilde yüksek bulunurken (P<0.05), von Willebrand Faktör düzeyleri ile diabet yaşı ve diabetiıı regüle olup olmaması arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. (P>0.05). SONUÇ: Diabet anjiopatinin gelişiminde bozuk glikoz regiilasyonunun tek başına önemli bir rol oynamadığını, beraberindeki risk faktörünün (hipertansiyon) eııdotel hasarına daha fazla yol açtığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Diabetes Mellitus, vWF.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni