Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Sinir Defekti Onarımında Ven ve Sinir Greftlerinin Karşılaştırılması

Kemal Uğurlu, Zafer Özsoy, Ethem Güneren, Çağrı Sade, Halis Enhoş,Tülay Başak

Amaç: periferik sinirin geniş ¿efektlerinde sinir greftleriyle onanın yapılır. Sinir greftlerinin¡sağlanı bir sinir segmentiııiıı doııör olarak kullanılması, alındığı yerde duyu kusuru bırakması, yeterli uzunluk ve kalınlıkta greft bulunamaması gibi sorunları vardır. Bu nedenle geniş sinir defekti onarımlarında, sinir greftleriııe alternatif otolog greft arayışları devam etmektedir. Bu çalışmada sinir greftleri yerine otolog ven greftleri kullanılarak sinir greftleri ile karşılaştırılmışım.

Materyal ve Metod: ağırlıkları 210-270 gr. Arasında değişen 28 adet Wistar cinsi sıçan rast gele iki gruba ayrıldı. Grup A‘daki 14 sıçanın sağ siyatik sinirinden 1 cm’lik bir segment rezeke edildi ve tekrar yerine greft olarak 1010 Ethilonla siitüre edildi. Grup B’deki 14 sıçanda ise aynı 1. Gruptaki şekilde, sağ siyatik sinirden oluşturulan def ekte Vena Jugularis Externadan alman 1.2 cm uzunluğundaki ven grefti 1010 Etlıilonla süt üre edilerek onarım yapıldı. Bu sıçanlar alt gruplara (4,4,6 Adet sıçan) ayrılarak sırasıyla I., 3. Ve 5. Aylarda Histopatolojik ve Elektrofizyolojjik olarak değerlendirildi. Ven ve sinir greftleri, histopatolojik olarak liflerin organizasyonu, miyeliıı kılıf ve koııjonktif doku açısından, elektrofizyolojik olarak ise lateııs dönem ve amplitiidler açısından karşılaştırıldılar.

Bulgular: her iki gruptaki bütün greftler içerisinde sinir regenerasyonu gözlendi. Ven greftler inde regenerasyon lıızı, erken dönemdeki (1. Ve 3. Ayda) değerlendirmelerde: sinir greftleriııe göre daha geç bulundu. Ancak geç dönemdeki değerlendirmede (5. Ay) sinir greftleriyle, ven greftleri arasında anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç: Sonuç olarak Uzun vadede geniş sinir defektlerinin onarımında ven greftlerinin sinir greftleriııe güvenilir bir alternatif olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: sinir grefti, ven grefti, sinir onarımı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni