Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral ve İntravenöz Kalsitriolün Sekonder Hiperparatroidizm Üzerine Etkileri

Özlem Harmankaya, Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Hakan Yapıcı

Amaç: Kronik hemodiyaliz hastalarında kalsitriolün oral ve intravenöz formlarının serum Ca, P, ALP ve PTH düzeyleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya yaşları 22-80 arası değişen 10 kadın ve 10 erkek 20 hemodiyaliz hastası alındı. Hastalar iki gruba ayrılarak birinci gruba (n=11) intravenöz kalsitriol (0,5-2 pgr/her diyaliz seansı) ve ikinci gruba (n-9) oral kalsitriol (0,25-1,5 pgrlgün) dozlarında verildi. Altı ay süre ile hastaların serum Ca, P, ALP ve parathormon değerleri izlendi.

Bulgular: Altı ay sonunda İV kalsitriol alan grupta alkalen fosfataz değerlerindeki düşüş istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05). Her iki gruptaki Ca, P ve oral kalsitriol alan gruptaki ALP değerlerindeki değişiklikler istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı (p>0,05). İV kalsitriol alan gruptaki parathormon değerlerinde hastaların %37‘sinde ve oral kalsitriol alanların da %44‘ünde düşüş saptandı.

Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında, kalsitriolün oral ve IV formlarının serum Ca, P, ALP ve parathormon değerlerine olan etkileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalsitriol, kronik renal yetersizlik, parathormon, Ca, P, ALP.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni