Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Üst Üriner Trakt Ürotelyal Tümörlerinde Konservativ Cerrahi Yaklaşımlarla İlgili Tedavi Sonuçları ve Klinik Deneyimlerimiz

Eyüp Gümüş, Muammer Kendirci, Kaya Horasanlı, Ekrem Yadigaroğlu, Gökhan Özmen, Cengiz Miroğlu

AMAÇ: Üst üriner trakt uretelyal tümörlü olgulara uygulanan konservatif cerrahi yaklaşımlarin tedavi sonuçlarını ve klinik deneyimlerimizi değerlendirmek.

MATERYAL METOD: Retrospektif olarak değerlendirilen 17 üst üriner trakt üretelyal tümör olgusundan 9‘una (% 52.9) konservatif cerrahi veya endoskopik yaklaşım uygulandı. Bunlardan 4 (%23.5) olguya parsiyel ureterektomi ve end anastomoz, 5 olguya da (% 29.4) endoskopik yaklaşım (fulgurizasyon, elektrorezeksiyon) uygulandı. 8 olguya (%47) da nefroureterektomi simple veya mesaneden cuff çıkarılması ile beraber uygulandı.

BULGULAR: Konservatif cerrahi veya endoskopik yaklaşım uygulanan 9 olgudan (%52.9) sadece 1 olguda (%11.1) tümör rekürrensi görüldü. Bu olgularda ortalama izlem ve ortalama sağ kalım süreleri 20 ay idi. Nefroureterektomi uygulanan 8 olgudan (%47) 2‘sinde (%25) ise yaklaşık 9- 12 ay arası sürede lokal invazyon ve uzak metastazlar görülerek hastalar kaybedildi. Bu olgularda ortalama izlem süresi 16 ay, ortalama sağ kalım süreleri 10 ay idi.

SONUÇ: Üst üriner trakt uretelyal tümörü olan düşük stage, grade‘li olgularda konservatif cerrahi yaklaşımlarla nefroureterektomiden daha başarılı tedavi sonuçları elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Üreter, Üreteral Tümör, Üreteronefrektomi, Transizyonel Hücreli Kanser

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni