Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Çocuk Hastada Postoperatif Derlenme Kriterleri: Isoflurane ile İnhalasyon Anestezisi ve Ketamin + Midazolam ile İnfüzyon Anestezisinin Karşılaştırılması

Ayda Başgül, Ayşe Hancı

AMAÇ: Çocukta anestezi idamesinde Ketamin infüzyonu ve Isoflurane inhalasyonunun postoperatif derlenme kriterleri üzerine etkilerini karşılaştırdık.

MATERYAL ve METOD: Etik komite izni alınarak ASA I- II grubunda 12 yaş ve altı 30 olgu rastgele iki gruba ayrıldı. Operasyon 30 dakika önce vakalara intranazal 0.2-0.3 mg/kg Midazolam ile premedikasyon uygulandı. Grup I‘e her 30 dakikada bir intravenöz (IV) 0.15 mg/kg Midazolam ilavesiyle 50-80 ug/kgldak Ketamin infüzyonu, grup 2‘ye IV 1 mg/kg Meperidin ilavesi ile % 0.5-1 Isoflurane inhalasyonu operasyon bitimine 5 dakika kalana dek uygulandı. Olguların postoperatif derlenmesi Ramsay Sedasyon Skoruna göre puanlandırıldı ve istatistiksel unpaired t-testi, Tukey Kramer Muit ipi Comparisons Test ile sonuçlar değerlendirildi (p<0.05 ise anlamlı).

BULGULAR: Yaş, ağırlık, operasyon ve anestezi süreleri açısından gruplar benzerdi (p>0.05). Her iki gruptada postoperatif 20. Dakikada uyanma kriterleril. dakikaya göre anlamlı olarak yüksekti. Gruplar arasında postoperatif derlenme süresi ve kalitesi açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).

SONUÇ: Pediatrik anestezide postoperatif derlenme kriterleri açısından Ketamin infüzyonu ve Isoflurane inhalasy onunun alternatif olduklarını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ketamin, Isoflurane, Uyanma, Pediatrik Anestezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni