Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerinde Tedavi Sonuçlarımız

Ahmet Uyanoğlu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Kubilay İnanç, Oktay İncekara

AMAÇ: 1989-1997 yılları arasında kliniğimize başvuran küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı almış hastaların takibi ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık.

MATERYAL ve METOD: Bu çalışmamızda 1989-1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden ve 6 aydan uzun süreli takibi olan KHDAK‘li 450 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların genel özellikleri ve evrelerine göre uygulanan tedavi modalitelerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Kullanılan istatistiki metod, Ki-kare yöntemidir.

BULGULAR: Çalışmaya dahil olan 450 hastanın en genci 18 yaşında, en yaşlısı 77 yaşındadır. Yaş ortalaması 55 olup median yaş 57 dir. Hastaların % 49‘u 51-65 yaş grubundadır. Hastaların 437‘si erkek, 13‘ü kadındır. En sık görülen histolojik tip epidermoid karsinomdur, 328 hasta (%72.9). Hastaların yaklaşık % 71.3‘ünde kilo kaybı yok veya % 10‘dan azdır. Evre 1 ve 2‘deki hastalarınSO tanesine cerrahi tedavi uygulanmış; 38 hastaya ise ( medikal inop. veya cerrahiyi reddeden) cerrahi tedavi yapılamamıştır. KHDAK‘li 450 hastadan 56‘sına kemoterapi yapılmamıştır. Kemoterapi yapılan hastalara uygulanan kemoterapi protokolleri 1CE (Ifosfamid + cisplatin + etoposide); Cisplatin + Etoposide şeklindedir. 224 hastaya konvansiy önel fraksiyonda 50-70 Gy dozları arasında external radyoterapi; 56 hastaya palyalif radyoterapi uygulanmıştır. Tüm olguların 84‘ünde progresyon saptanmıştır. 56 hastada metastaz saptanmış olup, ortalama metastaz çıkma süresi 4.6 aydır.

SONUÇ: Akciğer kanserleri tüm kanserler içinde en sık ve en öldürücü grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavide uygulanan lokal radyoterapi ve sistemik kemoterapi kombinasyonuyla uzun dönem hastalıksız yaşam oranının artması tedavi seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücre dışı akciğer kanseri, radyoterapi, kemoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni