Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Laringeal Maske Yerleştirilen Ürolojik Girişimlerde Propofol ile Sevofluranın Karşılaştırılması

A. Başgül, G.U. Sivrikaya, B. Ekşioğlu, M. Bektaş, A. Hancı

GİRİŞ: Çalışmamızda, kısa süreli ürolojik girişimlerde laringeal maske yerleştirilen hastalarda, propofol ve sevofluran ile sağlanan anestezinin hemodinamiye etkisi ve derlenme kalitesi karşılaştırıldı.

MATERYAL ve METOD: Hastane Etik Kurulunun izniyle, ASA /-//, 38 olgu rastgele 2 gruba ayrıldı. İndüksiyon 1.5 mikrog.kg ‘‘ fentanil ve Grup I‘de 3 mg.kg ‘y propofol, Grup Il‘de %30+ %70 02+N20 ve %6 sevofluran ile sağlandı ve laringeal maske yerleştirildi. İdame grup I‘de 3mg.kg ~ 1 .saat ‘ propofol infüzyonu ve grup Il‘de %2 sevofluran ile sağlandı. 2‘şer dakika aralıklarla kaydedilen hemodinamik parametreler, uyanma ve derlenme parametreleri karşılaştırıldı. İstatistiksel analizlerde student t testi ve Anova kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Hemodinamik parametreler her iki grupta stabil seyretti, ancak 4. ve 8. dakikalarda grup I‘de diastolik kan basıncı, grup ll’ye göre anlamlı olarak düşük bulundu. Başını kaldırma ve adını söyleme zamanları grup I‘de anlamlı olarak kısaydı. Uyanma kalitesi grup I‘de % 68, grup Il‘de % 63 olguda " çok iyi " bulundu.

SONUÇ: Kısa süreli ürolojik girişimlerde laringeal maske yerleştirilen hastalarda sevofluran ve propofolle sağlanan anestezide hemodinamik stabilite korunmuş ve uyanma kalitesi çok iyi olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, propofol, sevofluran.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni