Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Preemptif Analjezinin Artroskopi Sonrası Postoperatif Ağrı Kontroluna Etkisi

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Nevşin Arda, Halis Enhoş, Melahat Erol

AMAÇ: Artroskopik girişimler sonrası, postoperatif ağrı kontra/unda, tenoksikamın preemptif analjezik etkinliğini araştırmaya yönelik bir çalışma planladık. 0

MATERYAL VE METOD: Hastane Etik Kurulunun izniyle, ASA /-il grubundan 40 hasta rastgele iki gruba ayrılarak; Grup/‘ e girişim öncesi 20 mg tenoksikam, intravenöz yolla verildi. Grup //‘ye herhangi bir ilaç verilmedi. Postoperatif dönemde ağrı, 1., 2., 8., 12. ve 24. saatlerde Visüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. Hastaların analjezik ihtiyacı olduğunda, 1 g metamizol sodyum intramüsküler olarak yapıldı. Analjezik verilme sayısı, toplam analjezik tüketimi hesaplandı. Bulgular student‘ s t, Anova testleri ile değerlendirildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: VAS değerleri 1 ., 4., 8. saatlerde Grup1‘ de anlamlı olarak düşüktü. 12. ve 24. saatlerde gruplar arasında fark yoktu. Grup 1‘de analjezik ihtiyacı Grup 2‘ ye göre anlamlı olarak daha geç dönemde başladı. Analjezik verilme sayısı, toplam analjezik tüketimi Grup1‘ de Grup 2‘ ye göre anlamlı olarak azdı.

SONUÇ: Artroskopik girişimler öncesi tenoksikamın, postoperatif ağrı kontrolunda etkin bir preemptif analjezik olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Analjezi, preemptif, ağrı, postoperatif, artroskopi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni