Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Oligodendrogliomalarda Eksternal Radyoterapi Sonuçlarımız*

Alpaslan Mayadağlı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay İncekara

AMAÇ: Oligodendrogliomalar, yetişkinlerde primer intrakranial tümörlerin% 1-5‘ ini oluşturur. Maksimal cerrahi rezeksiyon arkasından adjuvan radyoterapi önerilir. Bu çalışmada kliniğimize 1 O yıl içinde başvuran oligodendroğlıo‘!}(l vakaları retrospektif olarak irdelenmiştir.

GEREÇ VE YONTEM: Kliniğimizde 1985-1999 yılları arasında intrakranial tümörlü 615 vaka başvurmuştur. Bunlardan 14 hasta oligodendrogliomadır. (%2.27)Kadın hasta 6. erkek hasta 8 idi. ( Kadın/erkek: 3/4) En sık görülen yeş grubu 40-50 yaş idi. ( 14-72 yaş) 9 hasta grade 2, 2 hasta grade 3, 2 hasta grade 4 oligodendroglioma, 1 hasta grade2 mixed oligodendroglioma - astrositoma. Hastaların tümünde tümör, supratentorial yerleşimliydi. Frontal fob 5, parietal lop 4, parietooksipital fob/ar, 3 temporal lobi, frontotemporoparietal fob 1 hasta‘ da yerleşim yeridir. Karnofsky Performans Skalasına göre; 6 hasta KPS % 90.5 hasta KPS % 70,1 hasta KPS % 50,1 hasta KPS % 30,J hasta KPS %10 durumda idi. En sık uygulanan cerrahi şekli; subtotal rezeksiyon olmuştur. (7 hasta-%50) 4 hasta evre 2a, 7 hasta evre 2b, 3 hasta evre 4 idi. 12 lfastaya total kranial, 2 hastaya parsiyel kranial radyoterapi uygulanmıştır. 11 hastaya postoperatif radyoterapi, 3 inoperabl hastaya biyopsi sonrası radyoterapi uygulanmıştır, 3 hasta KPS düşüklüğü nedeni ile total kranium 30 Gy, 1 O fraksiyonda palyatif, 9 hastaya total kranium + boost toplam 46-60 Gy! 23-30 fraksiyonda, 2 hastaya parsiyel kranium 50 Gy/25 fraksiyonda eksternal radyoterapi uygulanmıştır.

SONUÇ: Halen hastalarımızdan 5‘ i hastalıksız yaşamaktadır, 9 hasta eksitus olmuştur. 6 hastada hastalıksız yaşam olmamış, 8 hastada ise ortalama hastalıksız yaşam süresi 26 ay olmuştur. Ortalama yaşam süresi 19,7 aydır. (3-55 ay) Eğer hasta uygun şartlarda ise parsiyel kranial radyoterapi ile en uzun hastalıksız ve toplam sağ kalım süreleri elde edilmektedir. ( Hastalıksaz sürvi ortalama 38,5 ay, toplam sağ kalım süresi ortalama 41 aydır.)

Anahtar Kelimeler: Oligodendroglioma, radyoterapi, cerrahi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni