Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Kliniğimize Başvuran Hastalarda Doğal Menopoz Başlangıç Yaşının Değerlendirilmesi

Melahat Dönmez Kesim, Murat Erdemir, İbrahim Kaya, Akın Aydemir

AMAÇ: Kliniğimize başvuran doğal menopoz olgularında menopoz başlangıç yaş ortalamasını, parite, sigara içimi ve sosyoekonomik durumun menopoz yaş ortalaması üzerine etkisinin olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Menopoz polikliniğinde takip edilen toplam 443 postmenopozal hasta değerlendirilmeye alındı. Cerrahi menopozda olduğu tespit edilen 203 hasta çalışma kapsamı dışında bırakıldı. Çalışma grubunu oluşturan hastaların menopoz yaşı, paritesi, sigara kullanımı ve sosyoekonomik durumu prospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Doğal menopoz grubunu oluşturan hastaların yaş ortalami.ı:Sı 47.8 ± 3.1 olarak tayin edildi. Çalışmaya alınan olguların 17‘si (%7.9) nullipar, 224 (%92 .1) hasta multipar idi. Nullipar ve multiparların-menopoz başlangıç yaş ortalamaları sırasıyla 45 .9 ± 2 .2, 47.9 ± 3 .O olarak saptandı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05 ).

SONUÇ: Menopoz başlangıç yaş ortalamalarını düşüren etkenlerin bilinmesi menopoza giriş yaş ortalamalarını yükseltmeye çalışmanın yanında, vakaların erken dönemde tanı ve tedavisini sağlayarak hastaların postmenopozal dönemdeki yaşam kalitesini artıracağından, ülkemizde bu konuda daha fazla ve büyük serili çalışmalar yapılması gerektiğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, başlangıç yaşı,parite, sigara

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni