Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Yenidoğan term ve preterm bebeklerde beslenme durumunun tiroid fonksiyonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisi

Füsun Okan, Ali Bülbül, Ayten Usta, Emre İşçi, Asiye Nuhoğlu

Amaç: Preterm ve term bebeklerde beslenme durumunun tiroid hormonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi. Gereç ve Yöntem: Yenidoğan Kliniğinde 6 aylık süre içerisinde yatarak tedavi gereksinimi olan, yenidoğan tarama testleri için kan alınması gereken tüm bebekler çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan bebekler preterm ve term olarak ayrıldı. Konjenital anomalili bebekler, annesinde tiroid fonksiyon bozukluğu olan bebekler ve öyküsünde annenin iyot içeren ilaç kullanımı bulunan bebekler çalışmaya alınmadı. Çalışma grubundaki bebeklerin yaşamlarının 5 ile 7. günleri arasında T3, T4, sT3, sT4 ve TSH düzeyleri ve eş zamanlı olarak 5 ml spot idrar toplanarak idrar iyot düzeyi ölçüldü. Kan ve idrar örneğinin alındığı günde, bebeklerin eşlik eden hastalıkları, parenteral ve enteral beslenme miktarı ile beslenme şekli (anne sütü ve/veya formül mama) bilgileri prospektif olarak kaydedildi. Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan 44 bebek çalışma grubunu oluşturdu. Bebeklerin 32’si preterm, 12’si term idi. Preterm bebeklerin gebelik yaşı ortalaması 31.9±2.4 hafta (sınır 26-37 hafta), doğum ağırlığı ortalaması 1474±447 g (sınır: 700-2450 g) bulundu. Term bebeklerin gebelik yaşı ortalaması 38.9±0.9 hafta (sınır 38-40 hafta), doğum ağırlığı ortalaması 3031±521 g (sınır 2400-4050 g) bulundu. Preterm bebekler ile term bebeklerin tiroid hormon düzeyleri karşılaştırıldığında, preterm bebeklerin ortalama T4 (µg/dl), sT4 (ng/dl), sT3 (pg/ml) değerleri (sırasıyla: 7.45±3.47, 1.50 ± 0.95, 2.69±1.22) term bebeklere (sırasıyla: 9.90±2.05, 1.64±0.27, 3.02±0.58) göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla: p değerleri 0.016, 0.014, 0.037). T3 ve TSH ortalamaları arasında fark yoktu. Preterm bebeklerde idrar iyot düzeyinin (ortalama 168.6±198.7 µg/L) term bebeklere (ortalama 320.0±168.7 µg/L) göre düşük olduğu saptandı (p=0.003). Parenteral beslenen bebeklerde idrar iyot düzeyi enteral beslenenlere göre anlamlı derecede düşüktü (p: 0,017). Sonuçlar: Preterm bebeklerin tiroid hormon düzeyleri ve idrar iyot düzeyleri term bebeklere göre düşüktür. Özellikle parenteral yolla beslenen prematüre bebekler yaşamlarının ilk haftasında iyot eksikliği gelişimi açısından yüksek riske sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, prematüre, tiroid hormonları, beslenme, idrar iyot düzeyi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni